Privacybeleid “AGICAP”

Laatste update op 13 maart 2023

AGICAP PRIVACYBELEID

Laatste update op 13 march 2023

Persoonsgegevens ter identificatie van personen die de Website bezoeken (zoals hieronder gedefinieerd) en/of toegang hebben tot de diensten die door de Website en/of de Applicatie worden aangeboden, rechtstreeks (naam, voornaam, post-, elektronische en telefoongegevens, enz.) dan wel onrechtstreeks (hierna de "Persoonsgegevens"), worden als vertrouwelijk beschouwd en moeten als zodanig worden behandeld.

Tevens, krachtens de geldende wetgeving betreffende de verwerking en bescherming van Persoonsgegevens en, in het bijzonder, de gewijzigde wet n 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de "AVG"), verbinden AGICAP en haar dochterondernemingen (hierna "AGICAP", "wij") zich ertoe de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

1. Wat is het doel van het Privacybeleid?

Het doel van onderhavig privacybeleid (hierna het "Privacybeleid") is om u te informeren:

 • Over hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u ("u", "Bezoeker", "Klant", "Prospect") een relatie aangaat met AGICAP, op welke manier dan ook, in het bijzonder als:
 • "Bezoeker" wanneer u onze websitewww.agicap.com (hierna de "Website") of de applicatie app.agicap.com(hierna de "Applicatie") bezoekt of gebruikt als een gewone Internetgebruiker, Prospect of Klant zoals hieronder gedefinieerd;
 • "Prospect" wanneer u onze Website bezoekt uit interesse voor de diensten van AGICAP;
 • "Klant" wanneer u gebruik maakt van de Applicatie op basis van een abonnementscontract op de diensten van AGICAP;
 • Over de maatregelen die zijn genomen om de privacy en de veiligheid van uw Persoonsgegevens te beschermen;
 • Over de doeleinden van de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • Over de rechten die u ten aanzien van een dergelijke verwerking heeft.

Wij wijzen u erop dat wij dit Privacybeleid te allen tijde kunnen wijzigen om de transparantie met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens te waarborgen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in ons Privacybeleid. U wordt aangeraden ons Privacybeleid regelmatig te raadplegen.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verzamelen en beheren van uw Persoonsgegevens op de Website en de Applicatie is AGICAP, een vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS) met een kapitaal van €22.377,00, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 57 Rue de St Cyr, 69009 Lyon, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lyon onder hetunieke identificatienummer 823 248 703.

Dit betekent dat AGICAP uw vaste contactpersoon is voor vragen met betrekking tot de bescherming van uw Persoonsgegevens wanneer u de Website bezoekt of de Applicatie gebruikt.

3. Wanneer verzamelen wij uw Persoonsgegevens?

U geeft toestemming dat AGICAP uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in de volgende gevallen:

 • Bij ieder bezoek aan de Website: wij maken gebruik van bepaalde tools om het aantal bezoekers te meten, zodat wij een beter beeld krijgen van de Gebruikers en onze diensten beter kunnen afstemmen op de wensen en behoeften van de Gebruikers. Bij het meten van bezoekersaantallen kunnen er ook Persoonsgegevens over u verzameld worden;

 • Wanneer u om welke reden dan ook contact met ons opneemt (chat, telefoon...): in dat geval kunnen Persoonsgegevens worden opgevraagd om u optimaal van dienst te kunnen zijn;

 • Wanneer u zich abonneert op een dienst van AGICAP: vragen wij u ook Persoonsgegevens te delen om onze dienstverlening daar zo goed mogelijk op af te kunnen stemmen. Dergelijke Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld nodig om in te loggen op uw AGICAP- account of wanneer u technische bijstand nodig heeft.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welke doeleinden?

Door de Website te bezoeken en/of de Applicatie te gebruiken, of door gebruik te maken van de onze Diensten, stemt u in met het verzamelen van uw Persoonsgegevens. De voorwaarden inzake het verzamelen van uw Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de aard van uw gebruik. Raadpleeg onderstaand overzicht voor meer informatie hierover.

U stemt ermee in actuele en geldige Persoonsgegevens te verstrekken, als onderdeel van de voor de Website en Applicatie vereiste informatie, en verklaart geen valse verklaring af te zullen leggen of onjuiste informatie te verstrekken.

NL - privacybeleid - 1

NL - privacybeleid - 2

NL - privacybeleid - 3

5. Met wie delen wij uw Persoonsgegevens?

a. Verwerkers In het kader van haar activiteiten en dienstverlening, kan AGICAP uw Persoonsgegevens delen met derde dienstverleners (hierna de "Verwerkers" in de zin van artikel 4.8 van de AVG). In een dergelijk geval verbindt AGICAP zich ertoe ervoor te zorgen dat:

 • De Verwerker contractueel gehouden is aan dezelfde verplichtingen als de onze op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens;
 • Voldoende garanties biedt voor het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking voldoet aan de wettelijke vereisten inzake de bescherming van Persoonsgegevens waaronder de AVG;
 • In geval van overdracht van Persoonsgegevens buiten de Europese Unie, waarborgt de Verwerker contractueel de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan.

Wij werken met navolgende categorieën van Verwerkers:

 • Dienstverlener online betalingen voor Diensten;
 • Dienstverlener analyse- en performance;
 • Dienstverlener hosting en opslag Persoonsgegevens;
 • Aggregators van bankrekeningen;
 • Leveranciers van communicatiemiddelen, CRM, klantenfeedback, interne logistiek, elektronische handtekening;
 • Leveranciers van programma's voor het ontwerpen, verbeteren en ontwikkelen van de applicatie;
 • Leveranciers van tools voor de verwerking van Persoonsgegevens;
 • Advocatenkantoren, adviesbureaus, accountants, gerechtsmedewerkers en deurwaarders voor het afhandelen van geschillen en innen van schuldvorderingen.

b. Uitzonderlijke gevallen

In enkele uitzonderlijke situaties verstrekken wij uw Persoonsgegevens ook aan derden:

 • Indien vereist of toegestaan bij wet, toepasselijk voorschrift, gerechtelijk bevel of verordening, of indien openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een binnenlands of buitenlands onderzoek of proces;
 • In geval van een audit in het kader van investeringen, en/of in geval van de verkoop van een entiteit van AGICAP of van haar activa aan een potenti le koper;
 • Wanneer wij niet-persoonlijke informatie verstrekken aan derden, zoals geaggregeerde statistische Persoonsgegevens;

6. Waar worden uw Persoonsgegevens opgeslagen?

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden in België gehost op Google Cloud Platform, een wereldspeler die bekend staat om zijn veiligheid en betrouwbaarheid (hierna "Google Cloud Platform"). Google Cloud Platform heeft talrijke beveiligingscertificaten, waarvan een lijst publiekelijk beschikbaar is op hun website.

7. Geven wij uw Persoonsgegevens door buiten de Europese Unie?

Indien wij uw Persoonsgegevens buiten de Europese Unie moeten doorgeven, wanneer bijvoorbeeld een van de Verwerkers niet in de Europese Unie is gevestigd, verbindt AGICAP zich ertoe de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze Persoonsgegevens te waarborgen. Dit doet AGICAP door het ondertekenen per individueel geval van:

 • een overeenkomst inzake gegevensbescherming tussen de Europese Unie en het land van bestemming;
 • Standaard contractbepalingen van de Europese Commissie of van een Toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 46 van de AVG;
 • Overeenkomsten voor de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 28 van de AVG.

Mocht AGICAP voornemens zijn Persoonsgegevens door te geven aan landen die volgens de Europese Commissie geen afdoende beschermingsniveau bieden, zal AGICAP u daarvan in kennis stellen.

8. Welke veiligheidsmaatregelen bestaan er voor de bescherming van uw Persoonsgegevens?

Om de veiligheid van de verzamelde Persoonsgegevens te waarborgen, hebben wij een aantal gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • om mogelijk onbevoegde toegang, gebruik, wijziging, vernietiging, verlies, beschadiging of openbaarmaking verspreiding te voorkomen;
 • de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzamelde Persoonsgegevens te waarborgen door te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of aan onbevoegde derden worden meegedeeld;

De veiligheid van uw Persoonsgegevens wordt onder meer gewaarborgd door:

 • Een strenge toegangscontrole;
 • Gebruik van het TLS-protocol om de beveiliging van Persoonsgegevens tijdens de doorgifte te waarborgen;
 • Encryptie van de aanwezige Persoonsgegevens via beproefde algoritmen;
 • Een jaarlijkse beveiligingsaudit van onze applicatie door een onafhankelijk bedrijf.

Om de Persoonsgegevens beter te beschermen, wordt aangeraden een lang wachtwoord te gebruiken dat uit meerdere tekens bestaat, het wachtwoord regelmatig te wijzigen en deze vertrouwelijk te houden.

9. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Krachtens de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage: op grond van artikel 15 van de AVG, het recht om AGICAP te verzoeken om (i) mededeling van uw Persoonsgegevens in een toegankelijke vorm; (ii) de bevestiging dat uw Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt; (iii) mededeling van de doeleinden van de verwerking, de categorie n van verwerkte Persoonsgegevens en de ontvangers aan wie uw Persoonsgegevens worden meegedeeld en (iv) de bewaringstermijn van uw Persoonsgegevens of de criteria die worden gebruikt om deze duur te bepalen;

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: op grond van artikel 20 van de AVG, dit recht houdt in dat u een kopie van uw Persoonsgegevens kunt opvragen, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen;

 • Recht op rectificatie: op grond van artikel 16 van de AVG, het recht van betrokkene om zijn Persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of aan te passen wanneer blijkt dat zijn Persoonsgegevens niet juist, onvolledig dubbelzinnig of verouderd blijken;

 • Recht op vergetelheid (recht om te worden vergeten): op grond van artikel 17 van de AVG, het recht om ons te vragen uw Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk definitief te verwijderen, als u bijvoorbeeld van mening bent dat deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of dat verwerking ervan niet langer legitiem is;

 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om ons te vragen de verwerking van al uw Persoonsgegevens of een deel daarvan te beperken, uitsluitend indien een van de volgende elementen, opgesomd in artikel 18 van de AVG, van toepassing is:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 • de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van AGICAP zwaarder wegen dan die van de betrokkene;

 • Voldoen aan uw verzoek om het gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken, in plaats van ze te wissen, in de veronderstelling dat de verwerking van de Persoonsgegevens onwettig is.

 • Recht van bezwaar: overeenkomstig artikel 21 van de AVG, het recht om te allen tijde, om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende Persoonsgegevens voor commerci le prospectiedoeleinden of, met als rechtsgrondslag de behartiging van een legitiem belang. Tenzij wij een dwingend rechtmatig belang kunnen aantonen dat een dergelijke verwerking rechtvaardigt, zullen enkel die Persoonsgegevens verwerkt worden waarop uw verzoek geen betrekking heeft;

 • Post mortem recht: overeenkomstig artikel 85 van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, het recht om bijzondere richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het post mortem bewaren, verwijderen en mededelen van uw Persoonsgegevens. Deze bijzondere richtlijnen gelden uitsluitend voor en blijven beperkt tot de door AGICAP uitgevoerde verwerking.

10. Welke verhaalsmogelijkheden hebt u in geval van een inbreuk op de beveiliging van uw Persoonsgegevens?

Wanneer een inbreuk op de beveiliging van uw Persoonsgegevens een risico voor uw rechten en vrijheden kan betekenen, hebben AGICAP en/of haar eventuele Verwerkers de verplichting dit zo spoedig mogelijk, en indien mogelijk binnen twee nzeventig (72) uur nadat zij hiervan kennis hebben genomen, aan de Commission Nationale de l'Informatique et des Libert s (CNIL) te melden. Bovendien wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van elke inbreuk in verband met Persoonsgegevens die mogelijk kan leiden tot een hoog risico voor bedoelen rechten en vrijheden, zodat u passende maatregelen kunt nemen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 34 van de AVG.

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden kunt u, indien u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens een schending vormt van de bepalingen van de geldende wetgeving, een klacht indienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit, zoals de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) via haar website autoriteitpersoonsgegevens.nl of per post op het volgende adres: Autoriteit Persoonsgegevens Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV DEN HAAG. Dit recht kan te allen tijde worden uitgeoefend en is geheel kosteloos, afgezien van de mogelijke verzendkosten voor de brief, en eventuele kosten voor bijstand of vertegenwoordiging mocht u zich in deze procedure willen laten bijstaan door een derde.

Heeft u een vraag over de verwerking van uw Persoonsgegevens of wilt u   n van uw rechten uitoefenen?

U kunt hiervoor contact opnemen met AGICAP door een e-mail te sturen naar de Functionaris voor Gegevensbescherming op dpo@agicap.com en/of per post naar AGICAP, 57 Rue de St Cyr, 69009 Lyon, of via het contactformulier op de Website of de Applicatie.

Vermeld in uw e-mail:

 • Uw achternaam, voornaam, e-mailadres;
 • Het onderwerp van uw verzoek, en in het geval van de uitoefening van een recht:
 • het specifieke recht dat u wenst uit te oefenen en de redenen waarom u dat wenst te doen, en,
 • Indien van toepassing, uw verzoek om dit recht uit te oefenen
 • AGICAP kan uw identiteit verifi ren alvorens uw verzoek in behandeling te nemen.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnenn (1) maand na ontvangst van uw verzoek informeren over de genomen maatregelen. Deze termijn kan met twee (2) maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit van het verzoek. Indien niet aan uw verzoek kan worden voldaan, delen wij u de redenen daarvan mee en wijzen u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om in rechte beroep aan te tekenen.

De uitoefening van deze rechten is kosteloos. Wanneer het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, behoudt AGICAP zich echter het recht voor om (i) betaling te verlangen van een vergoeding ter dekking van de administratiekosten, of (ii) besluiten geen gevolg te geven aan een dergelijk verzoek.

COOKIEBELEID

Bij ieder bezoek aan de Website, kunnen technische gegevens worden geregistreerd. Deze gegevens betreffen in het bijzonder:

 • Toegang tot of gebruik van de Site (Internet Protocol adres);
 • De configuratie (type terminal, browser, enz.);
 • Uw browsegedrag (datum, tijd, bezochte pagina's, foutmeldingen, enz.).

Deze informatie kan via uw browser worden opgeslagen in korte tekstbestanden genaamd "cookies" (hierna "Cookies"), onder voorbehoud van uw keuze, in een speciale ruimte op de schijf van AGICAP en / of haar partners die deze technische gegevens volledig anoniem verwerken, deze niet koppelen aan enige informatie die u zou kunnen identificeren en niet doorgeven aan derden.

Deze Cookies kunnen Persoonsgegevens zijn.

1. Welke cookies verzamelen we en waarom?

Naast de cookies die voornamelijk om technische redenen worden opgeslagen, kunnen deze ook worden gebruikt om het aantal bezoekers van de verschillende pagina's en inhoud van de Site te meten, zodat we meer inzicht krijgen in uw voorkeuren en beter op uw verwachtingen en behoeften kunnen inspelen. Raadpleeg onderstaand overzicht voor een beter inzicht in de diverse soorten cookies, hun specifieke nut en bewaartermijnen.

NL - privacybeleid - 4

2. Hoe bepaalt u uw keuze met betrekking tot Cookies?

In overeenstemming met de specifiek toepasselijke regelgeving worden Cookies die niet louter technisch van aard zijn nooit zonder uw toestemming geplaatst. Uw toestemming wordt gevraagd door middel van een cookiebanner die verschijnt bij uw eerste bezoek aan de Site, en u informeert over de aanwezigheid van deze Cookies en hun doel.

Met de cookie-beheertool op onze site, linksonder op uw scherm, kunnen cookievoorkeuren op elk moment worden ingesteld, gewijzigd of gedeactiveerd. Door de instellingen van uw browser te wijzigen kunt u cookies ook verwijderen (zie bovenstaand artikel 3). Als u in uw browsersoftware akkoord gaat met de registratie van Cookies op uw terminal, kunnen de Cookies die ge ntegreerd zijn in de pagina's en inhoud die u geraadpleegd hebt, tijdelijk opgeslagen worden in een daartoe voorziene ruimte van de betrokken computer. Zij zijn alleen leesbaar door de Website die de Cookies plaatst. De geldigheidsduur van de toestemming voor het plaatsen van Cookies bedraagt zes (6) maanden. Na het verstrijken van deze periode is opnieuw uw toestemming vereist. Wij vestigen echter uw aandacht op het feit dat het instellen, weigeren of verwijderen van Cookies een aantal functionaliteiten kan wijzigen die evenwel noodzakelijk zijn om in bepaalde delen van de Site te navigeren en bijgevolg uw voorwaarden voor toegang tot onze diensten kan wijzigen. Dit zou het geval zijn wanneer AGICAP - of haar dienstverleners - met het oog op technische compatibiliteit het type browser van uw terminal, de taal en de weergave-instellingen ervan of het land van waaruit de betrokken terminal met het Internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen. Indien u door het systematisch deactiveren van cookies op uw browser geen gebruik kunt maken van bepaalde diensten of functionaliteiten van AGICAP, wijst AGICAP alle verantwoordelijkheid af en zal deze storing in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding.

3. Hoe Cookies instellen op uw browser?

De instellingen voor het beheer van cookies verschillen per browser. U kunt voorkomen dat ze worden opgeslagen door uw browser als volgt te configureren:

 • Voor Internet Explorer:

o Ga naar Extra > Internetopties. o Klik op het tabblad privacy, en onder Instellingen, selecteer Geavanceerd. o Kies toestaan, blokkeren of gevraagd worden om de gewenste instelling voor interne en cookies van derden te bepalen.

 • Firefox:

o Klik boven in het Firefox-venster op het schildje, links in de adresbalk. o Selecteer beveiligingsinstelling o Selecteer de gewenste volgbeveiliging.

 • Voor Chrome:

o Klik op de drie verticale puntjes aan de rechterkant van de browserbalk. o Selecteer Instellingen. o Klik op "Veiligheid en privacy". o Klik op "Cookies en andere sitegegevens". o In de sectie "Algemene Instellingen", is het mogelijk om cookies en gegevens van derdensites te blokkeren”

 • Safari:

o Ga naar Instellingen en vervolgens Voorkeuren o Klik op het tabblad Vertrouwelijkheid o In het veld "Blokkeer Cookies", vink het vakje "Altijd" aan

 • Opera:

o Ga naar Instellingen > Voorkeuren o Klik op het tabblad geavanceerd en klik op "Privacy & beveiliging o In het "cookies" veld, vink "Nooit cookies accepteren" aan