Waarom Days Sales Outstanding (DSO) een belangrijke indicator is voor je cashflow

Leestijd: 4 min.

De Days Sales Outstanding (DSO) is een belangrijke financiële indicator voor je kasbeheer, cashflow en de verbetering van het werkkapitaal. Het gaat daarbij om de gemiddelde periode dat je facturen openstaan.  Wat is DSO en waarvoor wordt het gebruikt en waarom is het belangrijk dit te berekenen?

Days Sales Outstanding (DSO): definitie

DSO staat voor Days Sales Outstanding en is hét meetinstrument bij debiteurenbeheer. In het mkb staan facturen gemiddeld zo’n 45 dagen uit en daarom is het goed een berekening te maken aan de hand van de DSO formule. DSO staat voor de tijd die een onderneming gemiddeld nodig heeft om haar klanten te betalen, vanaf het moment dat de klant de factuur ontvangt tot het moment van inning.

DSO wordt bepaald door 3 variabelen:

  • de gemiddelde betalingstermijn die aan klanten wordt toegekend (bijvoorbeeld 30 dagen na facturering);
  • aanbetalingen;
  • het gemiddelde aantal dagen betalingsachterstand.

DSO is een essentieel onderdeel van het werkkapitaalvereiste (Working Capital Requirement - WCR) dat het bedrag aangeeft dat nodig is om het tijdsverloop tussen kasontvangsten en kasuitgaven te financieren.

Waarom DSO monitoren?

In deze tijden van Covid-19 staat het mkb onder druk en komen latere betalingen van facturen meer voor. Hoe langer het duurt voordat een klant een factuur betaalt, hoe meer je voor moet schieten om je onderneming voort te zetten en hoe meer de cashflow van je bedrijf direct wordt beïnvloed.

In geval van niet-betaling wordt de DSO voor onbepaalde tijd verlengd op de betreffende factuur en als onderneming moet je je dan gaan bezighouden met risicobeheer voor klanten. Het vermijden van wanbetalingen en het verminderen van betalingsachterstanden zijn belangrijke factoren om een goede financiële gezondheid te behouden en groei te bevorderen.

Daarom is het goed om de DSO te berekenen en te weten waar je aan toe bent. Toezicht op de DSO is van essentieel belang voor de onderneming:

  • Het stelt je in staat het klantenrisico of risicobeheer te analyseren
  • Je kunt de flow van de inning van facturen meten
  • Het is een centraal element binnen kasbeheer en verwijst dus naar een goede financiële gezondheid.
  • Hoe lager het gemiddelde van de DSO, hoe meer cashflow je hebt

De DSO varieert wel sterk per sector en activiteit. Een goede vergelijking met bedrijven binnen jouw branche is handig.

Berekenen van de DSO

De DSO kun je op twee manieren berekenen: over een maand of over een jaar.

De DSO formule over een maand:

Debiteurensaldo einde maand____________________ X 30 = gemiddelde maandomzet__

Maandomzet

De DSO formule over een jaar:

Debiteurensaldo____________________ x 30 = gemiddelde betaaltermijn in dagen Jaaromzet / 12__

Days Sales Outstanding (DSO) = (openstaande bedrag aan facturen eind jaar/jaaromzet) x 365 dagen

Het voordeel van de maandberekening is dat het een makkelijke berekening is. Het nadeel is wel dat het resultaat zeer volatiel is en sterk wordt beïnvloed door schommelingen in de omzet die niet representatief zijn voor de prestaties van het debiteurenbeheer. Het is niet zo verstandig conclusies te trekken uit een plotselinge stijging of daling van de DSO formule over een maand. De jaarformule geeft een beter inzicht.

NL - CTA banner - Whitepaper anticipate on cashflow

Lage en hoge DSO

In de praktijk betekent een lage DSO dat de betalingstermijnen kort zijn. Dit betekent dat je meer liquide middelen ter beschikking hebt en dus meer cashflow. Als je DSO hoog is, betekent dit dat de betalingstermijnen lang zijn.

Zoals we hierboven al schreven is DSO een integraal onderdeel van het werkkapitaalvereiste (Working Capital Requirement - WCR).

Om de definitie van WCR beter te begrijpen, volgt hier een eenvoudige uitleg. In het algemeen moet een onderneming geld uitgeven om geld te verdienen. Een industrieel bedrijf koopt bijvoorbeeld grondstoffen om ze te verwerken en vervolgens te verkopen; een handelsbedrijf koopt producten, slaat ze op en verkoopt ze door; een dienstverlenende onderneming voert een taak uit voor een klant en factureert hem vervolgens, enzovoort.

Hierdoor ontstaat een cash flow mismatch: op tijdstip X heeft de onderneming niet dezelfde inkomende en uitgaande cashflow. De berekening van de behoefte aan bedrijfskapitaal (Working Capital Requirement - WCR) maakt het mogelijk dit verschil te meten tussen voorraden en vorderingen op klanten enerzijds en leveranciersschulden anderzijds.

DSO heeft daarom een rechtstreekse correlatie met WCR: Hoe lager de DSO, hoe lager de WCR. Hoe sneller je facturen aan klanten int, hoe minder gaten in je cashflow en tussen je uitgaven (salarissen, facturen van leveranciers, et cetera) en je inkomsten.

Hoe hoger de DSO, hoe hoger de WCR. Want hoe hoger de DSO, hoe groter je financieringsbehoefte op korte termijn. Daardoor stijgt ook de WCR, samen met de daarmee gepaard gaande kosten en het risico op wanbetaling. Een fenomeen dat uiteindelijk een directe invloed heeft op de rentabiliteit.

Maar DSO is niet de enige factor die WCR beïnvloedt. De behoefte aan werkkapitaal wordt ook beïnvloed door de tijd die nodig is om leveranciers te betalen en de gemiddelde omlooptijd van de voorraden.

DSO, DIO en DPO: wat zijn de verbanden?

Wat de indicatoren betreft, worden naast de DSO nog twee andere indicatoren waargenomen en gebruikt in het kader van het financieel beheer.

Dit zijn de DPO (Days Payable Outstanding) en de DIO (Days Inventory Outstanding). Door deze 3 indicatoren tegelijkertijd te meten, weet je wat je cashflow behoeften zijn. Zo weet je beter waar je staat en begrijp je meer wat je sterke en zwakke punten zijn.

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

U zult ook graag