Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit...wat is het verband?

Leestijd: 4 min.
NL - blog image - financial terms

Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit zijn begrippen waar je dagelijks met je bedrijf mee te maken krijgt en die van fundamenteel belang zijn om de financiële gezondheid van je onderneming op een bepaald moment te peilen. Wat betekenen de drie begrippen en hoe verhouden ze zich tot elkaar?

Hoewel de parameters solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit normaal gesproken hand in hand gaan, betekenen zij niet hetzelfde. Het is belangrijk de verschillen tussen solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit te kennen. Zo vermijd je dat je een verkeerde beslissing neemt die de financiële gezondheid van je onderneming negatief kan beïnvloeden.

Solvabiliteit

Als we het hebben over solvabiliteit dan bedoelen we het vermogen van je onderneming het hoofd te bieden aan uitstaande schulden, door middel van je activa, of liquide middelen, lopende rekeningen, onroerend goed, machines, et cetera. Je kijkt daarbij vooral naar de langere termijn.

Beschikt je bedrijf over de nodige middelen om de hoeveelheid geld te kunnen genereren die nodig is om de eventuele latere schulden te betalen?

Om de solvabiliteit van een onderneming te kennen deel je het eigen vermogen door het balanstotaal. Een gewenst resultaat ligt tussen 20 en 40 procent. Heeft een bedrijf een lage solvabiliteit, dan is minder dan 20 procent van het balanstotaal gefinancierd met eigen vermogen. Bij een lage solvabiliteit is een groot deel van het bedrijf gefinancierd met geleend geld en de rentekosten en aflossingsverplichting drukken zwaar op de liquiditeit.

Liquiditeit

Waar solvabiliteit eerder naar de lange termijn kijkt, is liquiditeit een indicatie of de kortlopende schulden kunnen worden terugbetaald. Bij een sterke liquiditeit kun je zelfs overwegen om verder te investeren. Maar de berekening is wel een momentopname en kan dus relatief snel veranderen.

Bij de berekening van de liquiditeit hou je de vaste activa, zoals onroerend goed en machines buiten beschouwing.

Je berekent liquiditeit met de zogenaamde ‘current ratio’.

De som is: Vlottende activa + liquide middelen + voorraad/vreemd vermogen korte termijn.

Is het resultaat groter dan 1, dan is dat goed.

Rentabiliteit

De rentabiliteit berekent de winstgevendheid van de onderneming. Rentabiliteit hoeft op zich niet het doel van je onderneming te zijn, maar kan een indicator zijn om op lange termijn financieel gezond te zijn. Hoeveel rendement een onderneming moet hebben, hangt ook sterk af van de sector waarin je actief bent.

Er zijn drie mogelijke berekeningen voor rentabiliteit:

  1. Rentabiliteit op totale vermogen

bedrijfsresultaat / gem. totaal geïnvesteerd vermogen

  1. Rentabiliteit op eigen vermogen

winst na aftrek van belastingen / gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen

  1. Rentabiliteit op vreemd vermogen

betaalde rente / gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen

Wat is het verband tussen solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit?

Zoals we al eerder hebben gezegd, zijn de begrippen solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit nauw met elkaar verbonden en alle drie hebben ze een directe invloed op de financiële situatie van een onderneming.

Het eerste wat je in gedachten moet houden is dat je onderneming in de eerste plaats de capaciteit moet hebben om de betaling van alle uitgaven te garanderen. Zodra dat het geval is, moet je vervolgens voldoende cashflow hebben om eventuele economische onvoorziene gebeurtenissen het hoofd te kunnen bieden.

Deze economische middelen hoeven niet altijd cash te zijn. Het is heel gebruikelijk dat ondernemingen in kortetermijnactiva investeren.

Ook is het belangrijk te weten dat als je over voldoende liquide middelen beschikt, het niet betekent dat je bedrijf ook solvabel is. Het is mogelijk dat je onderneming wel in staat is kortetermijnschulden af te lossen, maar geen langetermijnschulden. Of je hebt een mindere liquiditeit, maar hoeft geen verlies te maken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat klanten later betalen, wat afhankelijk kan zijn van de betaaltermijnen die je hebt opgesteld.

Maak een cashflow overzicht

Alle drie de termen solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit zijn dus erg belangrijk om altijd in de gaten te houden en te berekenen. Misschien springt liquiditeit er wel uit als je naar de dagelijkse gang van zaken wilt kijken. Uiteindelijk onderneem je wel voor de toekomst, maar zeker ook vandaag.

Een cashflow overzicht, of liquiditeitsbegroting, kan je een goede basis voor je onderneming geven. Als je een liquiditeitsbegroting wilt maken, moet je letten op drie verschillende soorten inkomsten en uitgaven:

  1. uit bedrijfsactiviteiten
  2. uit investeringen
  3. uit financiering

Zoals eerder vermeld is de berekening van de liquiditeit altijd een momentopname, want de omzet kan per dag verschillen en de ene rekening is hoger dan de andere. Liquiditeitsratio’s kunnen dan ook van dag tot dag verschillen.

Uiteindelijk weet je met een liquiditeitsbegroting wel of je dagelijks genoeg cashflow hebt om aan je lopende verplichtingen te voldoen. Zo kun je inspelen op je cashflow en problemen voorkomen. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten of er financiële ruimte is om investeringen te doen.

Hoe meer je kunt vertrouwen op je liquiditeitsbegroting, hoe meer zekerheid je hebt in je dagelijkse besluitvorming. Agicap biedt de tools om je daarbij te helpen. Deze nemen je veel werk uit handen en je kunt nauwkeurig in real time controle houden over je liquiditeit.

NL - CTA banner - Excel template


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief