Hierop moet je letten bij financieringskasstroom

Leestijd: 4 min.

Je financieringskasstroom geeft beleggers en aandeelhouders inzicht in de financiële kracht van jouw onderneming en laat zien hoe goed de kapitaalstructuur wordt beheerd. Wat is die financieringskasstroom en wat zijn de zaken waarop je scherp moet zijn?

Wat is financieringskasstroom?

Financieringskasstroom betreft de uitgaven en inkomsten uit financieringsactiviteiten. Denk aan de terugbetaling van een deel van een banklening, de toevoeging van een nieuwe investeerder of een kapitaalinjectie. Financieringsactiviteiten omvatten transacties met vreemd vermogen, eigen vermogen en dividenden.

De financieringskasstroom is een onderdeel van het kasstroomoverzicht (of cashflowoverzicht) van een onderneming.

Hoe bereken je financieringskasstroom?

Financieringskasstroom bereken je als volgt:

Kapitaalverhoging + Middellange en lange termijn leningen - Terugbetaling van middellange en lange termijn leningen +/- verandering in leningen verstrekt door aandeelhouders - uitgekeerde dividenden.

Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht (of cashflowoverzicht) is een van de drie belangrijkste financiële overzichten waaruit de financiële gezondheid van een onderneming blijkt. De andere twee belangrijke overzichten zijn de balans en de resultatenrekening. De balans toont de activa en passiva en het eigen vermogen op een bepaalde datum. De winst- en verliesrekening concentreert zich op de bedrijfsinkomsten en -uitgaven.

Het kasstroomoverzicht meet de kasmiddelen, ofwel de liquiditeit, die door een onderneming in een bepaalde periode worden gegenereerd of gebruikt.

Het kasstroomoverzicht (of cashflowoverzicht) bestaat uit drie delen:

  1. Kasstroom uit operationele activiteiten geeft het bedrag aan contanten aan dat jouw onderneming binnenhaalt uit reguliere bedrijfsactiviteiten of operaties. Deze sectie omvat debiteuren, crediteuren, afschrijvingen, waardeverminderingen, en andere posten.

  2. De kasstroom uit investeringen weerspiegelt de aan- en verkopen van kapitaalgoederen door jouw onderneming. De kasstroom uit investeringen rapporteert de totale verandering in de kaspositie van je bedrijf als gevolg van winsten en verliezen uit investeringen in zaken als gebouwen, machines en apparatuur. Deze posten worden beschouwd als langetermijninvesteringen in de onderneming.

  3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten meet de stroom aan contanten tussen een bedrijf en zijn eigenaren, investeerders en crediteuren. Dit rapport toont de netto stroom van middelen die worden gebruikt om het bedrijf te runnen, inclusief schulden, aandelen en dividenden.

Investeerders kunnen ook informatie halen uit de secties eigen vermogen en langlopende schulden van de balans.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

Kapitaal uit schuld of eigen vermogen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten geeft aan met welke middelen een bedrijf liquide middelen aantrekt om zijn activiteiten te handhaven of uit te breiden. De kapitaalbron van een onderneming kan bestaan uit schuld of eigen vermogen. Als jouw onderneming schulden aangaat, doe je dat bijvoorbeeld door obligaties uit te geven of een lening bij de bank te nemen.

In beide gevallen dien je rente te betalen aan je aandeelhouders en crediteuren om hen te compenseren voor het lenen van hun geld. Wanneer je onderneming de aandelenroute volgt, geeft je aandelen uit aan beleggers in ruil voor een aandeel in de onderneming. Sommige bedrijven keren dividend uit aan de aandeelhouders, wat de kosten van eigen vermogen voor het bedrijf vertegenwoordigt.

Positieve en negatieve financieringskasstroom

Schuld- en aandelenfinanciering komen tot uiting in de rubriek kasstroom uit financieringsactiviteiten, die afhankelijk is van de kapitaalstructuur, het dividendbeleid of de schuldvoorwaarden die ondernemingen kunnen hanteren.

Transacties die voor een positieve financieringskasstroom zorgen:

  • Uitgifte van aandelen of obligaties die aan investeerders worden verkocht
  • Lenen bij een bank of andere financier

Een positieve financieringskasstroom betekent dat er meer geld in het bedrijf stroomt dan er uitstroomt, waardoor de activa van het bedrijf laat toenemen.

Transacties die voor een negatieve financieringskasstroom zorgen:

  • Inkoop van aandelen
  • Dividenden
  • Afbetalen van schulden

Een negatieve financieringskasstroom kan betekenen dat het bedrijf schulden aflost, maar ook dat het bedrijf dividend uitkeert en aandelen inkoopt, wat beleggers misschien graag zien.

Waarschuwing rond financieringskasstroom

Een bedrijf dat vaak nieuwe schulden of aandelen aangaat voor geld, kan een positieve financieringskasstroom laten zien. Maar dit kan een teken zijn dat het bedrijf niet genoeg winst genereert. Als de rente stijgt, stijgen ook de kosten van de schuldenlast. Het is belangrijk dat beleggers dieper in de cijfers kunnen duiken.

Omgekeerd kan het een waarschuwingssignaal zijn als een bedrijf aandelen terugkoopt en dividenden uitkeert terwijl de winst achterblijft. Het management probeert misschien de aandelenkoers op te krikken en de beleggers tevreden te houden, maar hun acties zijn mogelijk niet in het belang van het bedrijf op lange termijn.

Elke aanzienlijke verandering in de financieringskasstroom zal beleggers ertoe aanzetten de transacties te onderzoeken. Bij het analyseren van het kasstroomoverzicht van een bedrijf is het belangrijk om elk van de verschillende onderdelen die bijdragen aan de totale verandering in de kaspositie te bekijken.

Cashflow management

Er zijn dus verschillende factoren rond je financieringskasstroom waarop je moet letten. Met een scherpe analyse van je bedrijfsstrategie en kennis van de sector kom je beslagen ten ijs. Over het algemeen is een sterk cashflow management een goede stap die je controle geeft over je activiteiten.

Dit geeft je namelijk inzicht in het vermogen van jouw onderneming om zowel op korte als lange termijn voldoende liquiditeit te hebben.

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief