Wat is de cashflow uit investeringen?

Leestijd: 5 min.
NL - blog image - cashflow

Je investeert in je bedrijf. De bedoeling is om daar cashflow uit te halen. Dat is niet geheel onbelangrijk, want het is een belangrijke post op de jaarrekening. Deze blog gaat over hoe je cashflow uit investeringen haalt en het belang ervan.

Wat is de cashflow uit investeringen?

De cashflow uit investeringen weerspiegelt de aan- en verkopen van kapitaalgoederen door jouw onderneming en wel voor het volle bedrag van de aanschaf. De cashflow uit investeringen laat de totale verandering zien in de kaspositie van je bedrijf als gevolg van winsten en verliezen uit investeringen in zaken als gebouwen, voertuigen, machines, meubilair en apparatuur. Deze posten worden beschouwd als langetermijninvesteringen in de onderneming.

Cashflow uit investeringen heeft betrekking op de aankoop en verkoop van langetermijninvesteringen en materiële vaste activa.

Cashflow uit investeringen kan verwijzen naar:

  • de instroom en uitstroom van kasmiddelen uit investeringen in activa (inclusief immateriële activa)
  • de aankoop van activa zoals materiële vaste activa, aandelen, schulden - de verkoopopbrengst van activa of de vervreemding van aandelen/schulden
  • de aflossing van investeringen zoals het innen van verstrekte leningen of uitgegeven schuldbewijzen

Cashflow uit investeringen verschaft informatie over de instroom en uitstroom van kasmiddelen in verband met de aan- en verkoop van activa (materiële vaste activa, enzovoort), leningen aan leveranciers of ontvangen van klanten en betalingen in verband met fusies en overnames.

De investeringsuitgaven zijn negatieve bedragen, want je geeft geld uit. Desinvesteringen leidt tot een inkomende geldstroom. In een organisatie die groeit is het normaal dat de kasstroom uit investeringsactiviteiten negatief is.

Wat zijn voorbeelden van investeringsactiviteiten?

Wanneer een bedrijf een investering koopt of verkoopt, zal die activiteit resulteren in een winst of verlies in de cashflow van het bedrijf. Enkele van de meest voorkomende zijn.

Als een bedrijf een investering in contanten koopt

Of het nu gaat om aandelen, obligaties of een ander type investering, de kosten van die investering zullen een daling betekenen in de cashflow van het bedrijf uit investeringsactiviteiten. Dat komt omdat er geld uit het bedrijf vloeit om de aankoop te dekken.

Als een bedrijf een van zijn investeringen verkoopt voor contanten

De verkoop heeft een toename van de cashflow uit investeringsactiviteiten als gevolg. Zelfs in het geval dat een bedrijf geld verliest op een investering door deze voor minder dan de aankoopprijs te verkopen, zal de cashflow uit investeringsactiviteiten toch toenemen.

Als een bedrijf vaste activa koopt, waaronder gebouwen, grond en voertuigen

Deze zaken worden meestal op krediet gekocht, niet met contant geld.

Als een bedrijf vaste activa verkoopt

Het maakt niet uit of het gaat om een onroerend goed, een gebruikte auto of een computer. De opbrengst van de verkoop wordt geboekt als een toename van de cashflow uit investeringsactiviteit.

Voorbeelden van cashflow uit investeringen zijn samengevat:

  • Uitgaven voor ontwikkeling
  • Aankoop en verkoop van grond, gebouwen, machines, concessies
  • Aankoop en verkoop van deelnemingen
  • Verstrekken en de aflossing van langlopende leningen

NL - CTA blog - Excel download

Inzicht in cashflow uit investeringen

Het is van belang na te gaan waar de investeringsactiviteit van je onderneming in de jaarrekening staat. Er zijn drie belangrijke financiële overzichten: de balans, de winst- en verliesrekening en het cashflow- of kasstroomoverzicht.

De balans geeft een overzicht van de activa, passiva en het eigen vermogen van een bedrijf op een bepaalde datum. De resultatenrekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van een bedrijf gedurende een bepaalde periode. De cashflow- of kasstroomtabel verbindt de resultatenrekening en de balans door te laten zien hoeveel geld er is gegenereerd of uitgegeven aan bedrijfs-, investerings- en financieringsactiviteiten over een bepaalde periode.

Hoe bereken je cashflow uit investeringsactiviteiten?

We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld:

In een jaar besteedde een bedrijf 30 miljoen euro aan kapitaaluitgaven, waarvan het grootste deel vaste activa was. Daarnaast deed het 5 miljoen aan investeringen en besteedde het 1 miljoen aan overnames. Het bedrijf realiseerde ook een positieve kasstroom van 3 miljoen uit de verkoop van investeringen.

Om de cashflow uit investeringen te berekenen, tel je de investeringsposten bij elkaar op en trek je de verkoop van investeringen af. Dan kom je uit op een negatieve cashflow uit investeringen van 33 miljoen euro (-33 miljoen).

Waarom is de cashflow uit investeringen belangrijk?

De cashflow uit investeringen is belangrijk omdat hij aantoont hoe een onderneming liquide middelen over een lange termijn besteedt. Een bedrijf kan bijvoorbeeld investeren in vaste activa, zoals materiële vaste activa, om het bedrijf te laten groeien.

Een onderneming kan – zoals in het voorbeeld een negatieve kasstroom rapporteren in investeringen, maar dat betekent niet meteen dat dit een negatieve impact zal hebben op het bedrijf.

Hoewel dit op korte termijn dus een negatieve cashflow uit investeringen betekent, kan het de onderneming helpen om op langere termijn juist cashflow te genereren. Een bedrijf kan er ook voor kiezen om op korte termijn geld te investeren in verhandelbare effecten om de winst te helpen vergroten.

Samenvattend geven investeringsactiviteiten inzicht in hoe effectief de onderneming haar activa op peil houdt en investeert met het oog op toekomstige groei.

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief