ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENINGEN VAN AGICAP

Laatste update op 04/08/2022

ARTIKEL 1. BETREFT

1.1 Behoudens schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van rechtswege van toepassing op alle prestaties (hierna: “Prestaties”) uitgevoerd door de onderneming AGICAP (hierna: “AGICAP”), leverancier van de softwareoplossing “Agicap” zoals hierna beschreven, aan de opdrachtgever (hierna de “Klant”), die ermee akkoord gaat en erkent er volledig van op de hoogte te zijn, en ziet er daardoor van af zich te beroepen op tegenstrijdige documenten, en met name zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden. Bijgevolg impliceert het doorgeven van een bestelling dat de Klant deze algemene prestatievoorwaarden volledig en zonder enig voorbehoud aanvaardt en ermee instemt, met uitsluiting van alle andere documenten van de Klant of van AGICAP zoals prospectussen, catalogi, enz., en die slechts een indicatieve waarde hebben. Buiten de onderhavige documenten kan geen enkel ander document verplichtingen ten laste van de partijen opleggen of ingaan tegen deze voorwaarden, tenzij het een schriftelijk document betreft dat door de partijen is ondertekend of een aantekening in het overeenkomstig artikel 3 geaccepteerd bestek. 1.2. De Klant aanvaardt dat AGICAP de onderhavige algemene voorwaarden achteraf en op redelijke wijze kan wijzigen en dat de laatste op de dag van de bestelling geldende voorwaarden altijd van toepassing zullen zijn op hun relatie.

ARTIKEL 2. DEFINITIES

Voor de interpretatie van de onderhavige voorwaarden komen de Klant en AGICAP overeen dat de navolgende termen en uitdrukkingen de volgende betekenis zullen hebben. Systeembeheerder: verwijst naar de persoon die in de organisatie van de Klant is aangeduid als bevoorrechte contactpersoon van AGICAP. App: verwijst naar de softwareoplossing “AGICAP” inclusief de updates en de documentatie, die door AGICAP is uitgegeven en gecommercialiseerd met het oog op het toekennen van een gebruiksrecht aan de Klant. Cloud: verwijst naar het op de computerservers op afstand gehoste platform waar de App toegankelijk is in het kader van een implementatie in “SaaS”-modus. “Bedrijfsinterface”: verwijst naar de ruimte van waarop de Klant toegang heeft tot de op de App aangeboden Diensten waarbij wordt gepreciseerd dat de Klant over zoveel Bedrijfsinterfaces mag beschikken als hij vestigingen heeft en waarvoor hij een abonnement wenst te nemen. Met een vestiging wordt een onafhankelijke juridische entiteit binnen de Klant verstaan die een eigen SIRET-nummer en een eigen bankrekening heeft. Aanbod: verwijst naar het door de Klant gekozen aanbod van diensten uit de verschillende door AGICAP aangeboden formules in het kader van de toegang tot de App. Prestaties: verwijst naar de door AGICAP aangeboden prestaties, met name:

 • het via de toekenning van een Licentie beschikbaar stellen van de App in “SaaS”-modus;
 • de technische assistentie voor de App;
 • alle andere prestaties die AGICAP aan de Klant kan aanbieden. Partijen: verwijst collectief naar AGICAP, société par actions simplifiée (beperkt vereenvoudigde onderneming) met een kapitaal van 13.572 € waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het adres 57 Rue de St Cyr

69009 Lyon, geregistreerd in het RCS (vennootschapsregister) van LYON onder het nummer 823 248 703, en naar de Klant. Gebruiker: verwijst naar elke natuurlijke persoon aan wie AGICAP het recht verleent om de App te gebruiken, met name een persoon van de organisatie van de Klant, of een klant van de Klant. Elke verwijzing in het enkelvoud omvat het meervoud en omgekeerd. Elke verwijzing naar een geslacht omvat het andere geslacht.

ARTIKEL 3. OPSTELLEN VAN DE CONTRACTEN

De Klant kiest op de App het Aanbod dat hij wil bestellen in overeenstemming met de volgende modaliteiten: 3.1. Inschrijven op de App Om toegang te krijgen tot de Prestatieaanbiedingen van AGICAP wordt de Klant verzocht zich rechtstreeks in te schrijven op de website www.agicap.com/fr/ en te klikken op “Gratis uitproberen”. Om zich te kunnen inschrijven moet de Klant een in het vennootschapsregister of het beroepsregister ingeschreven professional zijn. De Klant wordt verzocht een e-mailadres, een wachtwoord, een bedrijfsnaam en een telefoonnummer op te geven. Zodra zijn inschrijving is gevalideerd, heeft de Klant een proefperiode van 24 uur (hierna de “Proefperiode”) om de App te testen; om het gebruik van de App te verlengen moet hij na deze periode een Aanbod bestellen. Deze proefperiode geldt voor elke Bedrijfsinterface die de Klant op de App wil aanmaken. 3.2. Op de App surfen Nadat de Klant zijn inschrijving heeft ingevuld, kan hij kennismaken met de verschillende door AGICAP te koop aangeboden packets. De Klant kan ongeremd op de verschillende pagina’s van de App surfen zonder dat hij zich gedurende de Proefperiode daarvoor tot een bestelling moet verbinden; zodra hij onder de voorwaarden van navolgend artikel 2.3 een bestelling heeft geplaatst, kan hij zulks doen gedurende de volledige looptijd van zijn abonnement. 3.3. Een bestelling registreren Als de Klant een bestelling wil plaatsen, kiest hij het Aanbod dat hij wenst te bestellen en klikt vervolgens op het vakje “Inschrijven op het Aanbod”. De inschrijving op een Aanbod geldt slechts voor één Bedrijfsinterface. Voor elke extra Bedrijfsinterface die de Klant wil aanmaken, moet hij inschrijven op een nieuw Aanbod. Om een bestelling te plaatsen moet de Klant een formulier correct invullen met de factuurgegevens (maatschappelijke benaming, factuuradres). Alleen de Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegeven informatie. Een bestelling met onvolledige of foutieve informatie zou fouten of eventuele vertragingen kunnen veroorzaken die geenszins aan AGICAP kunnen worden ten laste gelegd. Op het scherm wordt een bestelbon getoond met: de aard en de prijs van het door de Klant gekozen Aanbod en het geldende tarief zonder en met btw. Nadat de Klant kennis heeft genomen van de bestelbon, kan hij nagaan of er eventueel fouten zijn gemaakt en kan hij zijn bestelling nog wijzigen. 3.4. De bestelling definitief valideren Nadat de Klant kennis heeft genomen van de bestelbon en zodra alle gevraagde informatie, waaronder ook het factuuradres, door de Klant is gevalideerd en/of gewijzigd, kruist hij het vakje aan ter aanvaarding van de onderhavige Algemene voorwaarden en klikt hij op “De bestelling betalen”. Deze tweede klik geldt als een elektronische handtekening. Deze handtekening heeft tussen de Partijen eenzelfde waarde als een handgeschreven handtekening. De bon wordt geregistreerd in de computerregisters van AGICAP die worden bewaard op een betrouwbare en duurzame drager en deze geregistreerde bon zal worden beschouwd als een bewijs van de contractuele relaties tussen de Partijen. De Klant kan overgaan tot de betaling van het Aanbod volgens de voorwaarden van artikel 7. 3.5. Overzicht van de bestelling Wanneer de Klant zijn betaalwijze op de App heeft gevalideerd, wordt een overzicht van de bestelling van de Klant getoond waarin met name het nummer van de transactie wordt vermeld. Pas nadat het overzicht van de bestelling is getoond, wat geldt als een bewijs dat de bestelling goed is ontvangen (hierna “het Contract”), zal AGICAP de verkoop als definitief beschouwen. 3.6 Algemeenheden Behoudens tegenbericht gelden de door AGICAP geregistreerde gegevens als bewijs van alle transacties. AGICAP behoudt zich hoe dan ook het recht voor om een bestelling of levering te weigeren indien er met de Klant een geschil bestaat vanwege het helemaal of deels niet betalen van een eerdere bestelling van de Klant. AGICAP kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Alleen de Klant heeft het gebruiksgenot op de bestelling en dit kan niet zonder instemming van AGICAP worden overgedragen. Door de Klant gevraagde wijzigingen kunnen uitsluitend in overweging worden genomen als die voor de terbeschikkingstelling van de App en/of de Prestaties schriftelijk zijn aangevraagd; hierbij dient te worden vermeld dat AGICAP zich het recht voorbehoudt om al dan niet gevolg te geven aan een dergelijk verzoek.

ARTIKEL 4. PRESTATIES

4.1 AGICAP verplicht zich tot het verlenen van de beste zorg volgens de regels van de kunst bij de uitvoering van de Prestaties en zij verbindt er zich toe om daarbij de nodige middelen te zullen gebruiken. De verplichtingen van AGICAP hangen af van de aan haar toevertrouwde opdracht. 4.2. Ter beschikking stellen van de App in “SaaS”-modus De App wordt door AGICAP in de Cloud ter beschikking gesteld. De Klant verwerft de toegang tot de App met zijn eigen materiaal dat op de vereiste wijze is geconfigureerd, en op zijn eigen verantwoordelijkheid, in overeenstemming met de door AGICAP gegeven instructies. De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij voor de toegang tot de Software in “SaaS”-modus over een computer en een internetverbinding dient te beschikken. Zodra het Contract in overeenstemming met artikel 3 is opgesteld en onder voorbehoud dat de in artikel 7.1 hierna voorziene prijs is ontvangen, opent AGICAP een toegang voor de Klant waarmee hij naar de App kan gaan om er gebruik van te maken. De Klant beschikt over het in het Aanbod aangegeven aantal Gebruikersaccounts. De Klant is verantwoordelijk voor zijn eigen codes om toegang tot de App te verwerven en verbindt er zich toe de enige te zijn die over deze codes beschikt. AGICAP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld als de toegangscode van de Klant op frauduleuze wijze door een derde wordt gebruikt. De Klant kan in de loop van het Contract en rechtstreeks via de App zijn Aanbod upgraden naar een hoger Aanbod. De wijziging van het Aanbod gebeurt op de dag van inschrijving op de App. De aan de gewijzigde service gekoppelde prijs zal op dezelfde dag van kracht worden. 4.3 Technische assistentie Bij het sluiten van een Contract hoort de uitvoering van een Prestatie Technische assistentie door AGICAP. De technische assistentie gebeurt telefonisch via een hotline, of via chat, naargelang het door de Klant gekozen Aanbod. 4.4. Overige diensten Bovendien zal AGICAP voor aanvragen van extra prestaties die niet in het Contract zijn voorzien, aan de Klant een aanvullend bestek overmaken. Als de Klant niet om een aanvullend bestek verzoekt, zullen de Prestaties worden uitgevoerd tegen het op de dag van aanvraag door de Klant geldende tarief van AGICAP.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De Klant dient:

 • bij de bestelling zijn volledige en correcte gegevens over te maken en die te updaten als zich enige wijziging voordoet;
 • een competent persoon aan te wijzen die gedurende de volledige looptijd van de Prestatie het aanspreekpunt zal zijn;
 • ervoor te zorgen dat de noodzakelijke instructies op het vereiste ogenblik aan AGICAP worden overgemaakt zodat AGICAP de Prestatie op normale wijze kan uitvoeren;
 • binnen de overeengekomen termijn alle werkdocumenten, bestanden, elementen (enz.) die nodig zijn voor de uitvoering van de Prestatie over te maken of door zijn partners te laten overmaken;
 • de App uitsluitend te gebruiken in het kader van zijn beroepsactiviteiten en om de App zeker niet te gebruiken voor niet door de onderhavige algemene voorwaarden voorziene doeleinden;
 • zich geen andere identiteit toe te eigenen en niet te pogen in te loggen op een andere dan de eigen account;
 • geen systeemanalyses te maken die vergelijkbaar zijn met reverse engineering;
 • hij zonder toestemming van AGICAP de App geenszins volledig of gedeeltelijk uit zijn technologische omgeving te verwijderen;
 • hij mag geen virussen of potentieel gevaarlijke bestanden voor de integriteit van de App downloaden.

Als AGICAP de account van een Klant moet afsluiten omdat laatstgenoemde zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige algemene voorwaarden niet is nagekomen, heeft AGICAP het recht om het Contract in overeenstemming met artikel 14.2 te beëindigen, onverminderd de schadevergoeding die AGICAP rechtens kan vorderen, evenals de eventuele strafvorderingen als het gelaakte gedrag als een strafbaar feit kan worden gekwalificeerd.

ARTIKEL 6. LICENTIE EN AAN DE KLANT TOEGESTANE RECHTEN

AGICAP biedt de Klant de mogelijkheid om de App te gebruiken in overeenstemming met de voor de App specifieke gebruikslicentie die aan de Klant is medegedeeld op het moment van inschrijving op de App. De licentie wordt bij het aanmaken van de account van de Klant door de Systeembeheerder op het scherm van de bestemmingscomputer getoond om door de Klant te worden goedgekeurd. De Klant staat ervoor in dat de App door de Gebruikers van de App zal worden gebruikt met naleving van de in de licentie vermelde bepalingen. Aan de Klant wordt geen enkel ander recht toegekend dan de in de licentie vermelde rechten.

ARTIKEL 7. PRIJS EN BETALING VAN DE PRIJS

7.1. De prijs is de prijs die wordt vermeld op het in overeenstemmig met artikel 3 gesloten Contract en hangt af van het of het/de door de Klant geselecteerde Aanbod of Aanbiedingen en van het aantal Bedrijfsinterfaces die door de Klant zijn aangemaakt en waarvoor hij een abonnement wenst te onderschrijven. De prijs bestaat uit een periodieke vergoeding voor het gebruik van de App; in deze vergoeding is de technische assistentie zoals beschreven in artikel 4.3 begrepen. De prijs is altijd exclusief belastingen en in euro. 7.2 Als het Contract geen tegengestelde clausule bevat moet de in artikel 7.1 vermelde vergoeding bij de bestelling worden betaald met bankkaart of SEPA incasso via de online betaaldienst “Stripe”. Bij de betaling verklaart de Klant de algemene gebruiksvoorwaarden van “Stripe” te aanvaarden die beschikbaar zijn op het volgende adres: https://stripe.com/fr/ssa. 7.3 Na afloop van de in artikel 14.1 vermelde Initiële duur en vervolgens op elke vernieuwingsdatum kan de periodieke vergoeding jaarlijks op basis van de SYNTEC-index volgens de volgende formule worden aangepast: P1=P0x(S1/S0) waarbij P0 de originele vergoedingsprijs is, P1 de gereviseerde vergoedingsprijs en S1 de laatste SYNTEC-index die op datum van de prijsherziening is gepubliceerd. 7.4. Voor elk bedrag dat niet binnen de voorziene termijn wordt betaald wordt een rente aangerekend tegen een tarief dat gelijk is aan het door de Europese Centrale Bank gebruikte tarief voor de meest recente herfinancieringstransacties vermeerderd met 10 percentpunten, en geeft recht op de betaling van een forfaitair bedrag van 40 euro als vergoeding voor incassokosten. Boetes voor laattijdige betaling zijn opeisbaar vanaf de eerste dag vertraging zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, en deze boetes lopen tot alle verschuldigde bedragen, inclusief renten, volledig zijn betaald. 7.5. De Klant kan zich niet op enige omstandigheid beroepen voor uitstel of om de betalingsvoorwaarden te wijzigen of om een prijsvermindering te verzoeken, met name het betwisten van de kwaliteit of het niet in overeenstemming zijn van de Prestaties. Als binnen de voorziene termijn en 48 uur na een ingebrekestelling zonder gevolg nog geen betaling is ontvangen, kan AGICAP de onmiddellijke betaling eisen van het nog verschuldigde saldo, kan zij de uitvoering van haar verplichtingen opschorten, onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen en/of de ontbinding van het contract in overeenstemming met artikel 14.2 hierna.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 De App wordt bescherm door het auteursrecht en door de hiernavolgende bepalingen. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de App evenals alle elementen daarvan (documentatie, auteursrechten…) zijn de volle en algehele eigendom van AGICAP, haar directeuren en/of partners. De Klant verbindt er zich toe om geen afbreuk te doen aan deze rechten, hetzij direct of indirect of via derden waarmee hij een partnerschap heeft. 8.2 Wanneer het gebruik groter is dan het in het Contract en in de gebruikslicentie bepaalde gebruik, stelt de Klant zich bloot aan een vordering wegens inbreuk. 8.3 In het kader van het ter beschikking stellen van de App aan de Klant kent AGICAP een persoonlijk recht toe dat niet overdraagbaar en niet-exclusief is voor het gebruik van de App. Het gebruiksrecht van de App is exclusief de toekenning van elk ander recht en omvat geenszins het recht om alle niet uitdrukkelijk toegestane handelingen uit te voeren en met name het recht om te kopiëren, te vertalen, aan te passen, te bewerken of om het even welke andere wijziging van de App en van de bestanddelen ervan. 8.4. In voorkomend geval garandeert de Klant dat alle in het kader van de uitvoering van de Prestaties aan AGICAP overgemaakte elementen geen inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Hij vrijwaart AGICAP tegen alle gevolgen van om het even welke aard (met inbegrip van gerechtskosten, honoraria voor advocaten, schadevergoeding en vergoedingen…) in het geval dat een derde AGICAP aansprakelijk wil stellen. 8.5 AGICAP mag in het kader van haar professionele activiteit als commerciële referentie de naam van de Klant vermelden, tenzij de Klant daar schriftelijk bezwaar tegen aantekent.

ARTIKEL 9. GARANTIE

De Klant wordt verondersteld de Prestaties die hij verwerft perfect te kennen en hij erkent dat hij inlichtingen heeft kunnen inwinnen aangaande de bestelde Prestaties en dat hij die begrepen heeft. Alleen de Klant bepaalt de bestemming en het gebruik van de App. Als de Klant om een wijziging van de specificaties ten opzichte van het door AGICAP geformuleerde aanbod verzoekt, gebeurt dit op de enige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. Hetzelfde geldt voor het feit dat onvolledige specificaties aanleiding kunnen geven tot fouten, die nooit aan AGICAP kunnen worden toegeschreven.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. In geval van twijfel over de interpretatie van een clausule of wanneer er geen vermelding wordt gegeven waarmee de omvang van de verplichtingen van AGICAP kan worden bepaald, erkent de Klant dat de verplichtingen van AGICAP als middelenverbintenis moeten worden beschouwd. 10.2. De aansprakelijkheid van AGICAP kan ten aanzien van de Klant nooit in het gedrang komen wanneer de geleverde Prestaties overeenstemmen met de prestaties die werden besteld. De conformiteit met het bestelde wordt beoordeeld op basis van het Contract. Bovendien geldt dat wanneer AGICAP in het kader van de uitvoering van de Prestatie een aantal aanbevelingen en voorschriften formuleert, AGICAP ten aanzien van de Klant in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld als de aanbevelingen niet door de Klant werden opgevolgd. 10.3. De Klant erkent en aanvaardt dat AGICAP niet aansprakelijk is voor de content die de Klant en de Gebruikers op de App publiceren, en met name de cijfers die zij invoegen evenals de juistheid van die cijfers, daarvoor zijn zij uitsluitend verantwoordelijk. AGICAP kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enig financieel probleem bij de Klant en/of voor diens slecht beheer van zijn financiën. 10.4. Als de Klant de goede uitvoering van de contractuele verplichtingen door AGICAP betwist, moet hij dit in een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs motiveren; dit schrijven moet ten laatste worden verzonden gedurende het jaar waarin de feiten, die de vermelde klacht kunnen rechtvaardigen, zijn ontdekt. Als deze werkwijze niet wordt gevolgd, wil dit zeggen dat de Klant afziet van zijn klacht over de goede uitvoering van de contractuele verplichtingen door AGICAP. 10.5. Tenzij in geval van ernstige of bedrieglijke fout kan AGICAP niet worden verplicht tot herstelling van de indirecte schade (morele of commerciële schade, gegevensverlies, imagoverlies, winstderving, verlies van inkomsten, bestellingen of klanten) die de Klant zou kunnen geleden hebben als gevolg van de uitvoering van de Prestaties. BOVENDIEN KAN IN ZIJN RELATIE MET DE KLANT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AGICAP, DIE HET GEVOLG IS VAN EEN SCHADE ONTSPROTEN AAN DE UITVOERING VAN DE PRESTATIES, NOOIT MEER BEDRAGEN DAN HET BEDRAG DAT DE KLANT OVER DE TWAALF VOORAFGAANDE MAANDEN VOOR HET CONTRACT HEEFT BETAALD .

ARTIKEL 11. VERTROUWELIJKHEID

Elke Partij beschouwt, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de verspreiding, als strikt vertrouwelijk en ontzegt zich het verspreiden van alle informatie, gegevens, formules of concepten van de andere Partij die naar aanleiding van het Contract (hierna “Vertrouwelijke informatie”) onder welke vorm ook (schriftelijk, mondeling, via magnetische of elektronische weg, via computers) ter beschikking van de andere Partij zijn gesteld. Geen enkele van de Partijen zal zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de andere Partij, de Vertrouwelijke informatie over de andere Partij aan een derde doorspelen en zal geen gebruik maken van enige Vertrouwelijke informatie tenzij voor de uitvoering van het contract. Elke Partij dient dezelfde mate van voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van het verspreiden van Vertrouwelijke informatie te nemen als de maatregelen die worden genomen ter bescherming van de eigen Vertrouwelijke informatie. In de Vertrouwelijke informatie zijn niet de volgende informaties begrepen: (a) algemeen voor het publiek beschikbare of door het publiek gekende informatie, (b) reeds voorheen door de ontvanger gekende informatie, (c) informatie die onafhankelijk door de ontvanger ontwikkeld is buiten het toepassingsgebied van het contract dat in overeenstemming met artikel 3 is opgesteld, (d) informatie die op wettige wijze door een derde wordt verspreid, of naar aanleiding van een getuigenis voor een bevoegde instantie. De twee Partijen zullen ten aanzien van hun personeel en partners alle nodige maatregelen treffen om de doeltreffendheid van de hiervoor vermelde verplichting te verzekeren.

ARTIKEL 12. PERSOONSGEGEVENS

12.1 De Klant wordt ervan in kennis gesteld en aanvaardt dat door het plaatsen van een bestelling en het gebruiken van de App, AGICAP zijn persoonsgegevens zal verwerken om de bestelling en de levering van de Prestaties te beheren in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet Informatique et Libertés van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens voortspruitend uit de Europese Algemene Verordening betreffende de Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop AGICAP persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij de Klant het Privacybeleid van AGICAP te raadplegen dat beschikbaar is op het adres https://agicap.com/fr/politique-de-confidentialite (“Privacybeleid”). 12.2 Als AGICAP in het kader van de uitvoering van een door de Klant bestelde Prestatie genoopt is de persoonsgegevens van de Gebruikers te verwerken, zijn de in Bijlage hierbij voorziene formuleringen van toepassing.

ARTIKEL 13. BANKGEHEIM

De Klant verklaart en garandeert dat hij de bankinstelling die belast is met het verzamelen van zijn bankgegevens uitdrukkelijk gemachtigd heeft om aan AGICAP de nodige door het beroepsgeheim gedekte informatie over te maken voor het leveren van de Prestaties, in overeenstemming met artikel L. 522-19 van het Franse Monetair en Financieel Wetboek. AGICAP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige overtreding van het beroepsgeheim met betrekking tot de bankgegevens van de Klant in het kader van het gebruik door laatstgenoemde van de Prestaties van AGICAP.

ARTIKEL 14. DUUR - ONTBINDIG

14.1. Tenzij het Contract een andersluidende clausule bevat, wordt het Contract gesloten voor de duur van twaalf (12) maanden (“Initiële duur”). Aan het einde van de Initiële duur wordt het contract stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van twaalf (12) maanden, tenzij een van de Partijen ten minste zeven (7) dagen voor de verjaardag van het Contract opzegt. 14.2. Niettegenstaande het voorgaande heeft elke Partij het recht om het Contract op elk moment en van rechtswege op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging: - wanneer de andere Partij haar verplichtingen helemaal niet of gedeeltelijk niet heeft nagekomen, met name het niet naleven van de verplichtingen bepaald in artikel 5, het niet nakomen van de betaalverplichtingen, van de vertrouwelijksheidverplichting, het respect van de intellectuele eigendomsrechten van AGICAP en meer algemeen, de loyale uitvoering van het Contract, dertig (30) dagen nadat een ingebrekestelling per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs onbeantwoord is gebleven en waarin vermeld werd dat de benadeelde Partij van plan was gebruik te maken van de onderhavige clausule, onverminderd het herstellen van alle directe en indirecte schade als gevolg van deze verbreking; - in geval van een ongunstige wijziging in de financiële of commerciële toestand van de Klant die aanleiding kan geven tot wanbetaling. Indien de in gebreke blijvende Partij wegens de aard van de niet-uitgevoerde verplichting niet in staat is om deze toestand te verhelpen (bijv.: niet-nakomen van een verplichting van niet-uitvoering), kan het Contract door een van de Partijen zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege worden verbroken.

ARTIKEL 15. OVERMACHT

15.1. De verplichtingen van de Partijen worden door overmacht opgeschort. Indien zich een dergelijk feit voordoet, zullen de Partijen te goeder trouw alles in het werk stellen om alle redelijkerwijze mogelijke maatregelen te treffen om de uitvoering van het Contract voort te kunnen zetten. Als een geval van overmacht langer dan zestig (60) dagen duurt, kan het onderhavige Contract op initiatief van een van de Partijen worden verbroken zonder recht op schadevergoeding voor geen van de Partijen. 15.2. Worden uitdrukkelijk als gevallen van overmacht beschouwd: lock-out, staking, epidemie, beslag, ongeval, uitzonderlijk noodweer, onderbreking of laattijdigheid van transport, of om het even welke andere gebeurtenis buiten de wil van AGICAP die bij AGICAP tot een volledige of gedeeltelijke werkloosheid leidt, de totale of gedeeltelijke blokkering van de communicatiemiddelen, met inbegrip van de netwerken.

ARTIKEL 16. OVERDRACHT – ONDERAANNEMING

16.1. Het Contract kan door de Klant in geen geval geheel of gedeeltelijk, tegen betaling of gratis worden overgedragen zonder schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van AGICAP. 16.2. AGICAP behoudt zich het recht voor om een beroep te doen op onderaannemers van haar keuze. AGICAP behoudt zich tevens het recht voor om het onderhavige Contract zonder enige formaliteit over te dragen indien de Klant op voorhand daarvan in kennis wordt gesteld.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

Op alle in de onderhavige algemene voorwaarden opgenomen clausules en op alle daarin vermelde contractuele transacties is het Franse recht van toepassing, met uitzondering van enige internationale overeenkomst. VOOR ELK GESCHIL DAT HET GEVOLG IS VAN DE IN DEZE VOORWAARDEN VERMELDE TRANSACTIES, ZELFS IN GEVAL VAN MEERDERE VERWEERDERS OF OPROEPING TOT VRIJWARING, IS UITSLUITEND DE HANDELSRECHTBANK VAN LYON (FRANKRIJK) BEVOEGD, WAT DOOR DE KLANT UITDRUKKELIJK WORDT AANVAARD.

ARTIKEL 18. AFWIJKING – GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

18.1. Geen enkele afwijking door een van de Partijen ten opzichte van de andere Partij mag worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van gebruikmaking van alle rechten die haar uit hoofde van de onderhavige algemene voorwaarden zijn toegekend, met name een afwijking wat de betalingstermijnen betreft. 18.2. Het eventueel annuleren van een clausule heeft geen invloed op de geldigheid van de overige clausules van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 19. BEWIJS

Als zich een geschil voordoet, aanvaarden de Partijen dat e-mail, communicatie via de App en chatcommunicatie als een origineel schriftelijk document dat afdoende bewijskrachtig is en zien zij ervan af dit bewijsmiddel aan te vechten, tenzij het erom gaat de authenticiteit ervan te betwisten.

Bijlage

Onderaanneming van persoonsgegevens

Onderwerp, duur van de verwerking en categorieën van betrokken personen. In het kader van de levering van Prestaties kan AGICAP als onderaannemer toegang hebben tot persoonsgegevens in de zin van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden en van de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot gegevens van persoonlijk karakter (hierna “de Verordening”). Zo is het mogelijk dat AGICAP dergelijke gegevens moet verwerken voor rekening van de Klant, die verantwoordelijk is voor de verwerking, met het leveren van deze Prestaties als uitsluitende bedoeling en voor de in het Contract voorziene duur.

Aard en doelstelling(en) van de verwerkingen. AGICAP verbindt er zich toe om de doorgestuurde persoonsgegevens met geen andere bedoelingen dan die van de Klant te verwerken, d.w.z. de uitvoering van de in het Contract vermelde Prestaties.

Register. AGICAP houdt alle vereiste registers bij waarvan de content is vastgesteld door artikel 30(2) van de Verordening, en stelt die op verzoek beschikbaar.

Functionaris voor bescherming van gegevens met persoonlijk karakter. In overeenstemming met de artikelen 38 en 39 van de Verordening kan contact worden opgenomen met de functionaris voor bescherming van gegevens met persoonlijk karakter of met de dienst die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens van AGICAP op het adres dat is aangegeven in het Privacybeleid.

Verplichtingen van de Klant ten overstaan van AGICAP. De Klant verbindt er zich toe om:

 • aan AGICAP alle nodige gegevens te verstrekken ter uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Verordening;
 • schriftelijk alle instructies betreffende de door AGICAP uitgevoerde gegevensverwerking te documenteren;
 • er voor en gedurende de gehele verwerkingsduur op toe te zien dat AGICAP de door de Verordening voorziene verplichtingen nakomt;
 • verplicht er zich toe om binnen een termijn van vijftien (15) dagen een antwoord te geven op alle verzoeken van AGICAP met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Prestatie;
 • zijn verplichtingen als verantwoordelijke voor de verwerking te respecteren zoals die door de bepalingen van de Verordening zijn opgelegd.

Verplichtingen van AGICAP ten overstaan van de Klant. AGICAP garandeert dat alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de veiligheid, integriteit, beschikbaarheid, ongereptheid en vertrouwelijkheid te bewaren van deze gegevens met persoonlijk karakter, waar zij toegang toe kan hebben of die aan haar in het kader van de uitvoering van het Contract kunnen worden overgemaakt. AGICAP verbindt er zich tevens toe om alle door artikel 32 van de Verordening vereiste maatregelen te nemen en met name de gepaste technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de kennis, de kosten van uitvoering, de aard, de omvang, de context en de bedoelingen van de verwerkingen, die nodig zijn om aan deze verplichtingen inzake veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid door het bedrijf zelf en door het personeel te kunnen voldoen, en met name om:

 • deze gegevens met persoonlijk karakter en deze bestanden alleen te verwerken, te raadplegen in het kader van de instructies van de Klant, met inbegrip van de overdracht van gegevens met persoonlijk karakter naar een derde land of een internationale organisatie, tenzij dit moet gebeuren krachtens het recht van de Europese Unie of het Franse recht; in dit geval dient AGICAP de Klant, voorafgaand aan de verwerking, in kennis te stellen van deze verplichting, tenzij de wet op basis van belangrijke redenen van openbaar belang een dergelijke informatie verbiedt;
 • de voormelde gegevens met persoonlijk karakter of de bestanden waarin die voorkomen, niet te verwerken, te raadplegen voor andere doeleinden dan de uitvoering van de Prestatie die AGICAP uit hoofde van het Contract voor de Klant verricht;
 • bij de gegevens met persoonlijk karakter tijdens de verwerking ervan geen vreemde gegevens te voegen;
 • alle maatregelen te nemen om elk afwijkend, kwaadwillig of frauduleus gebruik van deze gegevens met persoonlijk karakter en bestanden te voorkomen;
 • alle voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid te bewaren van deze gegevens met persoonlijk karakter, om erover te waken dat die niet worden vervormd, beschadigd, dat niet gemachtigde derden er geen toegang toe hebben en om elke niet op voorhand door de voor verwerking verantwoordelijke persoon geautoriseerde toegang te voorkomen;
 • alle maatregelen te treffen om (i) de constante vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en ongereptheid van de gebruikte verwerkingssystemen en -diensten te garanderen, (ii) de beschikbaarheid van en de toegang tot deze gegevens met de normale snelheid te herstellen indien zich een fysiek of technisch voorval heeft voorgedaan en (iii) geregeld de doeltreffendheid van deze maatregelen te testen, analyseren en evalueren;
 • zich onthouden van het raadplegen en verwerken van de gegevens met persoonlijk karakter voor andere redenen dan die welke in de onderhavige voorwaarden zijn aangegeven, zelfs als de toegang tot deze gegevens met persoonlijk karakter technisch mogelijk is;
 • erop toezien dat de personen die gemachtigd zijn om de gegevens met persoonlijk karakter te verwerken, zich schriftelijk verbinden tot het respecteren van de vertrouwelijkheid van deze gegevens of dat zij onderworpen zijn aan een gepaste wettelijke vertrouwelijkheidsplicht en de noodzakelijke opleiding volgen met betrekking tot bescherming van de gegevens met persoonlijk karakter;
 • deze gegevens met persoonlijk karakter in hun geheel of gedeeltelijk op welke wijze ook niet te verspreiden;
 • geen kopie te nemen of het opslaan, onder welke vorm ook en met om het even welke bedoeling, van de totaliteit of een deel van voormelde gegevens met persoonlijk karakter die op de gegevensdragers of documenten die hem zijn toevertrouwd of die bij de uitvoering van het Contract zijn verzameld (met uitzondering van de strikt noodzakelijke technische processen voor de uitvoering van het Contract).

Verwijdering en reversibiliteit van de gegevens. Aan het einde van het Contract verbindt AGICAP zich ertoe de bestanden en de voor rekening van de Klant onder de in het Contract voorziene omstandigheden verwerkte gegevens met persoonlijk karakter terug te bezorgen, en alle handmatig of met de computer aangemaakte bestanden waarin de vermelde bestanden en gegevens met persoonlijk karakter zijn opgeslagen (en alle eventuele kopieën daarvan), te vernietigen nadat AGICAP zich er bij de Klant van heeft vergewist dat die over deze inlichtingen beschikt, tenzij het recht van de Europese Unie of de Franse wetgeving verplicht dat deze gegevens met persoonlijk karakter moeten worden bewaard.

Latere onderaannemers. AGICAP verbindt er zich bovendien toe om elke onderaannemer te informeren en met hem een schriftelijk contract te ondertekenen om deze laatste te verplichten de door de Verordening uitgevaardigde normen te respecteren, waarbij wordt gepreciseerd dat wanneer een onderaannemer de verplichtingen wat betreft de bescherming van gegevens met persoonlijk karakter niet nakomt, AGICAP ten overstaan van de Klant toch de volledige verantwoordelijkheid blijft dragen. Hiermee geeft de Klant zijn algemene toestemming om een beroep te doen op andere onderaannemers om de gegevens met persoonlijk karakter te verwerken. AGICAP zal aan de Klant, op diens verzoek, een systeem leveren waarmee hij in kennis kan worden gesteld van de update van de lijst met onderaannemers.

Veiligheid en vertrouwelijkheid. Op grond van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens verbindt AGICAP zich ertoe (i) de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk te bewaren, (ii) in zijn diensten waaronder de hostinginfrastructuur de gepaste organisatorische en technische maatregelen te implementeren om de persoonsgegevens te beschermen, en (iii) op eerste verzoek de beschrijving van de maatregelen die werden geïmplementeerd ter bescherming van de persoonsgegevens op te stellen, bewaren en op het eerste verzoek over te maken (hierbij wordt aangemerkt dat de Klant alleen verantwoordelijk is voor de veiligheid, de toegangsmodaliteiten en de bescherming van de persoonsgegevens in zijn eigen computersysteem). Rekening houdend met de stand van de kennis, van de kosten voor de implementatie, de aard, de omvang, de context en de bedoelingen van de verwerkingen, evenals met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen waarvan de waarschijnlijkheids- en ernstgraad varieert, zullen de Partijen gepaste technische en organisatorische maatregelen implementeren om naar behoefte een aan de risico’s aangepast veiligheidsniveau te garanderen, omvattende met name, naargelang de behoeften:

 • middelen om de vertrouwelijkheid, de integriteit, de beschikbaarheid en de constante ongereptheid van de verwerkingssystemen en -diensten te garanderen;
 • middelen om de beschikbaarheid van de gegevens met persoonlijk karakter en de toegang tot deze gegevens te herstellen wanneer zich een fysiek of technisch voorval heeft voorgedaan; en
 • een procedure om de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen te kunnen testen, analyseren en evalueren, om de veiligheid van de verwerking te garanderen.

Bij de evaluatie van het gepaste veiligheidsniveau dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met de risico’s van de verwerking die met name gelinkt zijn aan de vernieling, het verlies, de wijziging, de niet geautoriseerde verspreiding van op een andere wijze doorgestuurde, opgeslagen of verwerkte gegevens met persoonlijk karakter, of aan de toevallige of ongeoorloofde toegang tot dergelijke gegevens.. De Partijen zullen maatregelen treffen om te kunnen garanderen dat elke natuurlijke persoon die op het gezag van een of andere Partij optreedt en die toegang heeft tot de gegevens met persoonlijk karakter, die gegevens uitsluitend verwerkt volgens de hem gegeven instructie, tenzij die persoon door het recht van de Europese Unie of van een Lidstaat gehouden is deze gegevens te verwerken.

Samenwerking. AGICAP verbindt er zich tevens toe om met de Klant samen te werken om:

 • hem zo snel mogelijk in kennis te stellen van de verzoeken die zijn ontvangen van betrokken personen, en op redelijke wijze met hem samen te werken om hem in staat te stellen te voldoen aan zijn verplichtingen krachtens de Verordening in verband met dergelijke verzoeken. De Klant neemt alle redelijke kosten op zich die voortvloeien uit de door AGICAP geleverde bijstand om aan dergelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 • om erop toe te zien dat de Klant aan zijn eigen verplichtingen voldoet wat betreft veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens met persoonlijk karakter;
 • om erop toe te zien dat aan de toezichthoudende autoriteit de informatie offcieel kennis wordt gegeven van de persoon die betrokken is bij een inbreuk op de gegevens met persoonlijk karakter. AGICAP zal de Klant zo snel mogelijk ervan in kennis stellen dat sprake is van schending van de gegevens met persoonlijk karakter en zal de verzoeken van de Klant om bijkomende inlichtingen op redelijke wijze beantwoorden, om hem te helpen bij het voldoen van de verplichtingen opgelegd krachtens de artikelen 33 en 34 van de Verordening;
 • om de Klant zo snel mogelijk te informeren als een instructie volgens de Klant een inbreuk betekent op de Verordening of andere rechtsbepalingen van de Europese Unie of van het recht van de Lidstaten met betrekking tot de bescherming van de gegevens;
 • om impactanalyses uit te voeren met betrekking tot de bescherming van de gegevens, of indien de Klant vooraf contact heeft opgenomen met de CNIL.

Controle en audit. De Klant behoudt zich het recht voor om op eigen kosten controles uit te voeren die volgens hem nuttig zijn om met name door middel van audits of controles na te gaan of AGICAP voldoet aan zijn verplichtingen op grond van de onderhavige voorwaarden. Deze controles kunnen maximaal éénmaal per jaar worden uitgevoerd door de Klant zelf of door een derde partij, die geen concurrent is van AGICAP, die de Klant hiertoe heeft gekozen, aan wie hij de opdracht heeft gegeven en die hij daartoe heeft gemandateerd. In dit kader zal AGICAP de nodige informatie ter beschikking stellen van de Klant of de voormelde derde om het bewijs te leveren dat hij voldoet aan de voorziene verplichtingen krachtens het onderhavige Contract, en verbindt hij zich ertoe om mee te werken aan deze controles. De audits moeten een analyse kunnen maken van het naleven door de Klant van de onderhavige voorwaarden en van de toepasselijke bepalingen wat betreft de bescherming van gegevens met persoonlijk karakter, en moeten met name zeker kunnen stellen dat de passende technische en organisatorische veiligheids- en privacymaatregelen zijn getroffen, dat die niet kunnen worden omzeild zonder te worden ontdekt en dat zich, in een dergelijke veronderstelling en in om het even welke andere veronderstelling dat zich een inbreuk op de gegevens met persoonlijk karakter heeft voorgedaan, door AGICAP meteen een kennisgevings- en verwerkingsprocedure wordt opgestart om hieraan te verhelpen. Meer algemeen garandeert elke Partij aan de andere Partij dat de door haar na te komen wettelijke en reglementaire verplichtingen aangaande de beveiliging van gegevens met persoonlijk karakter, worden nagekomen.

Overdracht van gegevens AGICAP zal erop toezien dat wanneer om het even welke uit de Europese Unie afkomstige gegevens met persoonlijk karakter door haar worden doorgezonden naar een andere onderaannemer in een land of gebied buiten Frankrijk en/of de Europese Unie waarover de Europese Commissie of de voor bescherming van gegevensbescherming competente nationale autoriteit nog geen bindend adequaatheidsbesluit heeft getroffen, een dergelijke overdracht onderworpen is aan een gepast overdrachtsmechanisme dat op grond van de Verordening een afdoend beschermingsniveau moet garanderen.

Verantwoordelijkheid Er wordt in ieder geval aan herinnerd dat de door AGICAP geleverde Prestatie een element is dat bijdraagt aan, maar niet volstaat voor de naleving door de Klant van alle wettelijke voorschriften wat betreft de gegevensbescherming, en dat de verantwoordelijkheid van AGICAP wat betreft de naleving van de voorschriften strikt beperkt is tot de perimeter van de door AGICAP uitgevoerde prestatie. Zonder dat deze lijst volledig is, moet de Klant beschikken over een computersysteem dat geschikt is voor de verwerking van persoonsgegevens, eventueel over een risico- en impactanalyse, een veiligheidsbeleid voor zijn computersysteem, een gebruikscharter voor de automatische gegevensverwerking, een programma om zijn gebruikers op te leiden en te sensibiliseren op het gebied van beveiliging en bescherming van gegevens, onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid. AGICAP kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld als de Klant de hem opgelegde organisatorische en technische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens niet naleeft, noch, meer algemeen gesteld, in de door AGICAP uitgevoerde bepaling van de categorieën van verzamelde en/of door AGICAP geladen gegevens als onderdeel van de Prestaties, van de beoogde doelen en de door hem of op zijn verzoek uitgevoerde verwerkingen.