Algemene gebruiksvoorwaarden van de App “AGICAP”

Laatste update op 04/08/2022

HET IS VAN BELANG DAT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN LEEST ALVORENS DEZE APP TE GEBRUIKEN.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN hoeft u niet OP “OK” TE KLIKKEN. DE ONDERNEMING “AGICAP” verzoekt u, vóór aanvaarding DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN af te drukken, zodat u er zeker van bent dat u DEZE VOORWAARDEN zonder enig voorbehoud aanvaardt.

ALS U OP WELKE WIJZE OOK GEBRUIK MAAKT VAN DEZE APP VERBINDT U ZICH ERTOE OM DE BEPALINGEN NA TE LEVEN VAN DE ONDERHAVIGE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE EEN CONTRACT ZIJN TUSSEN DE ONDERNEMING “AGICAP” EN UZELF.

1 - Definities

De in het onderhavige artikel opgenomen en in de onderhavige algemene voorwaarden gebruikte bewoordingen hebben de volgende betekenis:

“AGICAP”: verwijst naar de onderneming die de App heeft ontwikkeld en die de Diensten levert: AGICAP, société par actions simplifiée (beperkt vereenvoudigde onderneming) met een kapitaal van 22.374 €, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het adres 57 Rue de St Cyr 69009 Lyon, geregistreerd onder nummer 823 248 703 RCS van Lyon.

“App”: verwijst naar het “AGICAP”-platform dat door AGICAP ter beschikking wordt gesteld van de gebruikers en dat toegankelijk is via de computer.

“AGV”: verwijst naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

“Klant”: verwijst naar om het even welke professional die is ingeschreven in het RCS of in het Beroepsregister en die bij AGICAP heeft ingeschreven op een abonnementsovereenkomst waarmee de App ter beschikking van de Gebruikers wordt gesteld.

“Contract”: verwijst naar het onderhavige contract tussen AGICAP en de Gebruiker.

“Bedrijfsinterface”: verwijst naar de ruimte vanwaar de Klant en/of de Gebruiker toegang heeft tot de Diensten waarbij wordt gepreciseerd dat de Klant over evenveel Bedrijfsinterfaces mag beschikken als hij vestigingen heeft en waarvoor hij een abonnement wenst te nemen. Met een vestiging wordt een onafhankelijke juridische entiteit binnen de Klant verstaan die een eigen SIRET-nummer en een eigen bankrekening heeft.

“Licentie”: verwijst naar het gebruiksrecht van de App dat de Gebruiker toelaat toegang te hebben tot de App en er gedurende de toegestane tijd gebruik van te maken.

“Partij” of “Partijen”: verwijzen individueel of gezamenlijk naar AGICAP en de Gebruiker.

“Privacybeleid”: verwijst naar het privacybeleid van AGICAP dat beschikbaar is op het adres: https://agicap.com/fr/politique-de-confidentialite/.

“Diensten”: verwijst naar de door de App aangeboden diensten zoals die hierin beschreven zijn.

“Gebruiker”: verwijst naar elke fysieke persoon die in overeenstemming met de bewoordingen van de onderhavige AGV over een toegang tot de App beschikt.

2 - Toepassingsgebied

2.1 In de onderhavige AGV zijn de modaliteiten en de voorwaarden vastgelegd waaronder de Gebruiker toegang heeft tot de Diensten en er gebruik van maakt.

2.2 Het gebruik van de App door de Gebruiker impliceert dat deze volledig en zonder enig voorbehoud instemt met de onderhavige AGV. De Gebruiker aanvaardt de onderhavige voorwaarden, verklaart er volledig kennis van te hebben genomen en verzaakt er derhalve aan zich op om het even welk tegenstrijdig document te beroepen.

2.3 De AGV kunnen op om het even welk moment door AGICAP worden gewijzigd. Op de relatie tussen de Partijen zijn altijd de laatst geldende voorwaarden van kracht op de dag waarop de Gebruiker gebruik maakt van de App. Als de onderhavige AGV worden gewijzigd wordt de Gebruiker verzocht om akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden die voor hem van toepassing zijn op de dag dat hij ermee akkoord gaat.

3 - Beschrijving van de App

De App is bedoeld om de Klant en de Gebruikers als professionals een oplossing aan te reiken die hen van dienst is bij het cashmanagement van hun onderneming.

Met de App kan de cashflow, de raming van de cashflow en de reporting worden opgevolgd.

4 - Toegang tot de App

4.1 De App is uitsluitend voor professionals bedoeld. Om de App te kunnen gebruiken erkent de Gebruiker dat hij een aangemeld en ingeschreven professional en/of een werknemer is van een professionele Klant die is aangemeld en ingeschreven.

4.2 De App is online toegankelijk via de website https://app.agicap.com/fr/. Doordat de App niet kan worden gedownload maar alleen online beschikbaar is, moet de Gebruiker voor elke toegang tot de App over een internetverbinding en een browser beschikken.

4.3 Om de App voor eigen rekening te gebruiken en er toegang tot te verwerven moet op de App worden ingeschreven.

Om zich in te schrijven wordt de Gebruiker verzocht een inschrijvingsformulier in te vullen, waarop hij aan AGOCAP de nodige informatie verstrekt waarmee zijn bedrijf wordt geïdentificeerd en met name de naam van de onderneming, een telefoonnummer, een e-mailadres en een wachtwoord.

De Gebruiker wordt verzocht zijn eigen wachtwoord voor beveiligde toegang tot zijn account aan te maken.

De inschrijving is geldig als de onderhavige AGV uitdrukkelijk zijn aanvaard en de verplichte inschrijvingsinformatie volledig is ingevuld.

Als het inschrijvingsformulier is ingevuld en AGICAP de inschrijving heeft bevestigd, wordt aan de Gebruiker via e-mail een bevestiging verzonden.

4.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan om op de APP meer dan één gebruikersaccount aan te maken. Naargelang het abonnement van de Klant kan de Gebruiker evenwel zo veel Bedrijfsinterfaces aanmaken als hij wil.

5 - Door de App aangeboden diensten

5.1 Zodra de toegang tot de App is bevestigd, heeft de Gebruiker toegang tot de Diensten.

Tot welke Diensten op de App de Gebruiker toegang heeft, hangt ervan af of de Klant al dan niet op een abonnement heeft ingetekend.

Zonder enig abonnement heeft de Gebruiker toegang tot de volgende Diensten:
Toegang tot de verschillende door AGICAP aangeboden abonnementen;
Toegang tot zijn Bedrijfsinterface(s) en meer algemeen tot de Diensten gedurende een testperiode van 24 uur die begint te lopen vanaf zijn inschrijving en na afloop van deze periode moet de Klant zich inschrijven op een abonnement om verder gebruik te kunnen maken van de Diensten.

Op de dag dat de Klant zich inschrijft op een abonnement, heeft de Gebruiker toegang tot alle Diensten die worden aangeboden door de App en die in overeenstemming zijn met het door de Klant onderschreven abonnement, met name:
Tools om de cashflow op te volgen,
Tools voor cashflowraming,
Reporting- en samenwerkingstools,
Geavanceerde functionaliteiten en functionaliteiten op maat.

5.2 De Gebruiker kan ervoor kiezen om de Diensten te gebruiken voor informatie over de bankrekeningen om zijn transacties en andere bankgegevens (“Bankgegevens”) automatisch te importeren in zijn Bedrijfsinterface als alternatief voor het handmatig invoeren van deze gegevens.

Met de Diensten voor informatie over de bankrekeningen kan de Gebruiker bepaalde bankrekeningen of andere door de Klant gehouden betaalrekeningen (“Rekening”) aan zijn Bedrijfsinterface koppelen om Bankgegevens vanaf deze Rekening automatisch te importeren. De Gebruiker kan ervoor kiezen om via het online invoeren in te loggen op een bankrekening. Hij zal de identificatiegegevens van de online bankbeveiliging moeten geven. Na synchronisatie met de bank van de Klant, zal AGICAP automatisch de Bankgegevens downloaden. Het is mogelijk dat de Gebruiker nog bijkomende identiteisbewijzen moet leveren, zoals multifactoriële authentificatiesystemen. AGICAP zal de van de bank van de Klant ontvangen Bankgegevens verwerken en die op zijn Bedrijfsinterface aanbieden.

De in het onderhavige artikel beschreven Informatiediensten in verband met de bankrekeningen worden in onderaanneming door de in het Privacybeleid vermelde serviceproviders van AGICAP geleverd.

5.3 De gebruiker erkent dat de App verder kan worden ontwikkeld en dat de Diensten als gevolg daarvan kunnen worden aangepast.

Schrappingen en aanzienlijke wijzigingen van de op de App aangeboden Diensten zullen via e-mail aan de Gebruiker worden gemeld.

5.4 Het gebruik van de App kan een deel van het forfait voor gegevenstransmissie verbruiken waarvoor de Gebruiker een abonnement heeft bij zijn mobiele en/of internetprovider. Aan het gebruik van de App vanuit het buitenland kunnen aanzienlijk hogere kosten verbonden zijn dan aan het gebruik vanuit Frankrijk. Het verkrijgen van de relevante informatie en de betaling van eventuele kosten, met name de roamingkosten, die door de operator van de Gebruiker in rekening worden gebracht, zijn ten laste van de Gebruiker.

6 - Verplichtingen van de Gebruiker

6.1 Verplichtingen wat het gebruik van de App betreft

In het kader van het gebruik van de App verbindt de Gebruiker zich tot:
het verstrekken van de volledige en correcte informatie bij het gebruik van de App en tot het bijwerken van die informatie wanneer iets wordt gewijzigd,
het niet gebruiken van de App voor frauduleuze of voor niet in de onderhavige AGV voorziene doeleinden,
zich geen andere identiteit toe te eigenen en zich niet proberen te connecteren met een andere account dan de eigen account,
geen analyses van het vergelijkbare systeem uit te voeren met reverse engineering,
geen virus of potentieel gevaarlijke bestanden voor de integriteit van de App te downloaden,
het niet aanmaken van meerdere accounts met het oog op het verkrijgen van toegang tot de App en de Diensten te gebruiken door de door AGICAP aangeboden en in artikel 5.1 vermelde proefperiode op kunstmatige wijze te vernieuwen.

6.2 Verplichtingen met betrekking tot de door de Gebruiker op de App verspreide content

De Gebruiker en/of de Klant zijn/is de enige verantwoordelijke(n) voor de op de App gepubliceerde content, met name de content (gegevens, databases, teksten, foto’s, video’s, enz.) die hij/zij in het kader van het gebruik van de Diensten op de App kan/kunnen publiceren.

Hij garandeert dat de content in overeenstemming is met de openbare orde en de goede zeden, geen inbreuk betekent op de rechten van derden, met name wat betreft de intellectuele eigendom, de privacy, de goede naam en de reputatie van derden, geen denigrerende uitlatingen bevat ten overstaan van AGICAP, geen beledigende of discriminerende bewoordingen bevat ten overstaan van AGICAP en dat die content in overeenstemmig is met de geldende wetten en regelgeving.

De Gebruiker ziet er tevens van af om op de App enige content met publicitaire en/of promotionele bedoelingen te publiceren die geen verband houden met het doel van de App.

6.3 Als de Gebruiker niet voldoet aan een van de in de artikelen 6.1 en 6.2 vermelde verplichtingen kan AGICAP zijn account afsluiten.

Als AGICAP de account van een Gebruiker moet afsluiten omdat laatstgenoemde zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige AGV niet is nagekomen, heeft AGICAP het recht om de Licentie in overeenstemming met artikel 13.2 te beëindigen, onverminderd de schadevergoeding die zij rechtens kan vorderen, evenals de eventuele strafvorderingen als het gelaakte gedrag als een strafbaar feit kan worden gekwalificeerd.

7 - Account en veiligheid

Aan de Gebruiker wordt een voorbehouden en beveiligde toegang tot zijn account geboden door middel van zij id en zijn wachtwoord.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het wachtwoord dat hij bij zijn inschrijving heeft gekozen en verbindt er zich toe er de enige houder van te zijn.

AGICAP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een frauduleus gebruik van het wachtwoord door een derde.

8 - Intellectuele eigendom

8.1 De Gebruiker die op de App content of enige andere door intellectuele eigendomsrechten beschermde elementen publiceert, garandeert dat hij het recht heeft die elementen te verspreiden. Zo garandeert de Gebruiker dat hij de nodige intellectuele eigendomsrechten bezit om de content en meer algemeen alle door hem op de App gepubliceerde creaties te gebruiken. De Gebruiker vrijwaart AGICAP tegen alle rechtsmiddelen van derden die kunnen worden aangespannen uit hoofde van door hem verspreide content.

De Gebruiker zal AGICAP onverwijld schriftelijk (brief, e-mail, enz.) in kennis stellen van eventuele bezwaren, klachten of vorderingen die op welke wijze ook betrekking hebben op zijn content. Indien de Gebruiker de hiervoor vermelde garanties niet naleeft, behoudt AGICAP zich het recht voor om de toegang van de Gebruiker tot de App op te schorten en om in overeenstemming met artikel 13.2 het onderhavige Contract te verbreken, zonder dat de Gebruiker het recht heeft om hiervoor een vergoeding van om het even welke aard te claimen.

8.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de APP evenals alle elementen daarvan (software, auteursrechten, het merk “AGICAP”, logo’s) zijn de volle en algehele eigendom van AGICAP en/of van de directeuren daarvan.

De Gebruiker verbindt er zich toe geen inbreuk te plegen op de voormelde rechten. De Gebruiker verplicht er zich toe de aan de App gekoppelde documentatie niet direct of indirect, om welke reden ook, onder om het even welke vorm en voor om het even welke reden ook, ter beschikking te stellen van niet daartoe gemachtigde derden.

8.3 Door zijn aanvaarding van de onderhavige AGV verleent AGICAP aan de Gebruiker voor de volledige duur van het Contract, voor diens eigen gebruik een persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief gebruiksrecht van de App.

Het is voor de Gebruiker met name verboden:
om kopieën te maken van de App of van om het even welk element van de App,
om kopieën van de App of van de content ervan aan derden door te spelen,
om de specificaties van de App te gebruiken om een programma met eenzelfde doel te ontwerpen of het ontwerp ervan mogelijk te maken,
om de App met welk doel dan ook te wijzigen, veranderen, bewerken of te decompileren,
om zijn wachtwoorden en/of gebruikersnaam te gebruiken voor andere doeleinden dan hun strikte authentificatiefunctie,
om de Gebruikslicentie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AGICAP af te staan, te verhuren, onder te verhuren of over te dragen aan een derde,
om de functionaliteiten van de App niet te respecteren.

Deze Gebruikslicentie sluit de concessie van alle andere rechten uit en verleent geenszins het recht om alle niet uitdrukkelijk toegestane handelingen uit te voeren, met de rechten om te vertalen, aan te passen, te bewerken of om het even welke andere wijziging van de App en/of van de bestanddelen ervan, met inbegrip in het kader van het contractuele doel.

AGICAP is gemachtigd om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een controle uit te voeren op de wijze waarop de Gebruiker gebruik maakt van de App, om na te gaan of de aan de Gebruiker toegekende Licentie wordt nageleefd.

9 - Vertrouwelijkheid - Bankgeheim

9.1 De Partijen verbinden zich tot geheimhouding van de informatie van om het even welke aard die zij via het gebruik en/of de uitbating van de App hebben kunnen verzamelen. AGICAP verbindt er zich met name toe om de vertrouwelijkheid te bewaren van de informatie die de Gebruiker door gebruikmaking van de App heeft verzameld.

Als de inschrijving van de Gebruiker om welke reden ook wordt opgezegd, blijft deze verplichting gelden gedurende een periode van vijf (5) jaar.

Deze verplichting geldt niet voor Informatie die:
reeds in het bezit is van de Partij waaraan zij werd medegedeeld, of die deze informatie reeds in bezit had nog voordat de Gebruiker of de App had ingeschreven,
deel uitmaakt van het openbaar domein,
die door de Uitgevende partij uitdrukkelijk als niet-vertrouwelijk is aangeduid,
die door een van de Partijen is ontvangen van een derde partij die niet is onderworpen aan een vertrouwelijkheidsovereenkomst met de Partij die de informatie oorspronkelijk in bezit had en zonder relatie met de uitbating en/of het gebruik van de App,
die door een van de Partijen is verkregen of ontwikkeld zonder de hulp van de informatie die door de andere Partij is medegedeeld,
wettelijk moet worden verspreid.

9.2 De Gebruiker en/of de Klant verklaart/verklaren en garandeert/garanderen dat hij/zij de bankinstelling die belast is met het verzamelen van de bankgegevens van de Client uitdrukkelijk heeft/hebben gemachtigd om aan AGICAP de nodige informatie te verstrekken voor de levering van de Diensten waarop het beroepsgeheim berust in overeenstemming met artikel L. 522-19 van de Franse code monétaire et financier. AGICAP kan in het kader van het gebruik van de Diensten door de Gebruiker niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schending van het beroepsgeheim dat gelinkt is aan de bankgegevens van de Klant.

10 - Persoonsgegevens

Bij het aanmaken van de account en telkens als de persoonsgegevens van de Gebruiker op de App worden bijgewerkt, en meer algemeen tijdens het gebruik van de App, verzamelt AGICAP persoonsgegevens van de Gebruiker in de zin van de Franse wet Informatique et Libertés van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet nr. 2018-43 van 20 juni 2018 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens voortkomend uit de Europese Algemene Verordening betreffende de Gegevensbescherming.

Voor meer informatie over de wijze waarop AGICAP de persoonsgegevens verwerkt, wordt de Gebruiker verzocht het Privacybeleid te raadplegen.

11 - Garanties - Verantwoordelijkheid

11.1 AGICAP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de content die door de Gebruiker op de door AGICAP gehoste App publiceert, aangezien alleen de Klant en/of de Gebruiker de hoedanigheid van editor(s) van deze content is/zijn. AGICAP kan de Gebruiker aansprakelijk stellen voor de schade die zij heeft geleden als gevolg van deze content. De Gebruiker vrijwaart AGICAP tegen alle rechtstreekse en onrechtstreekse, materiële en immateriële schadelijke gevolgen die door deze content kunnen worden veroorzaakt.

AGICAP is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die door de Gebruikers op de App worden geplaatst, alleen zij zijn daarvoor verantwoordelijk. AGICAP kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor enig financieel probleem bij de Klant en/of voor diens slecht beheer van zijn financiën.

11.2 AGICAP garandeert de beschikbaarheid en de continuïteit van de App met dien verstande dat AGICAP in geen geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor enige onderbreking van de APP als gevolg van onderhoud, technische problemen, overbelasting van het Internet of het defect van om het even welk ander teletransmissiesysteem, die de goede werking van de App kunnen beletten.

11.3 AGICAP garandeert niet de continuïteit en de kwaliteit van de communicatieverbindingen met de Gebruiker. Zo kan de communicatie met het personeel van AGICAP zonder voorafgaande kennisgeving gedurende een redelijke periode onderbroken zijn, met name als gevolg van onderhoud of om welke andere reden die geen fout is van AGICAP.

11.4 AGICAP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een foute uitvoering van de Diensten tengevolge van slecht aangegeven informatie of van informatie die door de Gebruiker niet was geüpdatet.

11.5 AGICAP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van de diensten of voor schade als gevolg van een indringing of frauduleus onderhoud door een derde in het systeem of van de illegale extractie van gegevens ondanks het feit dat AGICAP gebruik maakt van beschermingsmethodes die beantwoorden aan de huidige stand van de techniek; AGICAP heeft enkel een middelenverbintenis wat betreft de gekende beveiligingstechnieken.

11.6 Indien een beroep wordt gedaan op de aansprakelijkheid van AGICAP met name als gevolg van een slechte werking van de App kan AGICAP een dergelijke actie voorkomen, door naar eigen inzicht de anomalie te corrigeren of de App te updaten.

12 - Onderhoud

Tijdens een onderhoud kan de werking van de App worden opgeschort mits de gebruikers hiervan tweeënzeventig (72) uur op voorhand in kennis worden gesteld.

Bovendien kunnen alle gevallen van overmacht zoals die gebruikelijk door de rechtbanken worden erkend, aanleiding geven tot opschorting van de App zonder voorafgaande kennisgeving dat het een onderhoud betreft.

13 - Duur - Beëindiging

13.1 De inschrijving op de App is van kracht vanaf het moment dat de Gebruiker via e-mail in kennis wordt gesteld dat zijn account voor onbepaalde duur is aangemaakt.

De duur van de toegang tot de Diensten is gelijk aan de duur die is voorzien in het abonnement waarop de Klant heeft ingetekend.

De gebruiker kan zijn account op elk ogenblik opzeggen door op om het even welke manier contact op te nemen met de AGICAP-teams.

13.2 In afwijking op het voorgaande kan elke Partij het onderhavige contract van rechtswege opzeggen indien de andere Partij een van zijn verplichtingen niet nakomt en nadat de ingebrekestelling om de situatie te regulariseren na 15 dagen geen resultaat heeft gegeven, en waarbij werd vermeld dat de benadeelde partij van plan was om gebruik te maken van de onderhavige clausule. Deze ontbinding zal onmiddellijk van kracht zijn als het verzuim niet kan worden geregulariseerd. Als de ontbinding aan de Gebruiker moet worden toegeschreven, zal die via e-mail in kennis worden gesteld van de ontbinding van zijn inschrijving.

Zullen met name worden beschouwd als verbintenissen waarvan de niet-uitvoering aanleiding kan geven tot het verbreken van het Contract: verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de App en tot de op deze App gepubliceerde content, de verplichting om de intellectuele eigendomsrechten te respecteren en de vertrouwelijkheidsverplichting.

13.3 Bij wijze van uitzondering op artikel 13.1 kan AGICAP in geval van verbreking om welke reden ook van het abonnementscontract tussen AGICAP en de Klant, het onderhavige Contract via e-mail met ontvangstbevestiging opzeggen mits een opzegtermijn van 15 dagen in acht wordt genomen.

13.4 Wanneer het onderhavige Contract om welke reden ook wordt opgezegd, heeft de Gebruiker geen toegang meer tot de App.

14 - Toepasselijk recht en het bevoegdheidsbeding

14.1 Op de onderhavige algemene voorwaarden en meer algemeen op de relaties tussen AGICAP en de Gebruiker is het Franse recht van toepassing.

14.2 Elk uit de in de onderhavige voorwaarden voortvloeiend geschil zal onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de rechtbanken van gemeen recht.

15 - Afwijking

Het feit dat een van de Partijen ten aanzien van de andere partij enige afwijking heeft toegestaan, mag niet worden opgevat als het afzien van gebruikmaking van alle rechten die haar zijn toegekend uit hoofde van de onderhavige algemene voorwaarden.

16 - Bewijs

Als zich een geschil voordoet, aanvaarden de Partijen dat e-mail, de communicatie via de App en chatcommunicatie als een origineel schriftelijk document dat afdoende bewijskrachtig is en zien zij ervan af dit bewijsmiddel aan te vechten, tenzij het erom gaat de authenticiteit ervan te betwisten.