ALMINDELIGE BETINGELSER FOR AGICAP-TJENESTER

Sidst opdateret den 21-09-2020

§ 1. EMNE

1.1 Medmindre andet er aftalt skriftligt, gælder disse almindelige betingelser automatisk for enhver udførelse af tjenesteydelser (herefter „Tjenester“) udført af AGICAP (i det følgende: "AGICAP"), leverandør af "Agicap" softwareløsning, som beskrevet nedenfor, til afsenderen af ordren (herefter "Kunden"), der godkender dem, og som erkender at have fuldt kendskab til dem, og det fjerner dermed enhver denne kendsgerning til at drage fordel af ethvert modstridende dokument, og især dets egne generelle købsbetingelser. Derfor, at indsende en ordre indebærer kundens fulde og uforbeholdne accept og accept af disse almindelige betingelser for tjenesteydelser, med udelukkelse af alle andre Kunde eller AGICAP dokumenter såsom prospekter, kataloger mv. og som udelukkende er vejledende. Ingen andre dokumenter end de nuværende vil være i stand til at skabe forpligtelser, der påhviler parterne eller fravige de nuværende medmindre det er genstand for en skriftlig aftale underskrevet af parterne, eller af en omtale i det skøn godkendt i overensstemmelse med det som er angivet i § 3.

1.2 Kunden accepterer, at AGICAP efterfølgende og med rimelighed kan ændre disse almindelige betingelser, og at deres forhold altid vil være underlagt de seneste betingelser, der er gældende på ordredagen.

§ 2. DEFINITIONER

Til fortolkningen heraf accepterer Kunden og AGICAP at give følgende vilkår og udtryk, der er anført nedenfor, følgende betydninger.

Systemadministrator: henviser til den person for kunden, der er udpeget til at være AGICAP's privilegerede samtalepartner.

App: henviser til softwareløsningen „AGICAP“, herunder opdateringer og dokumentation, redigeret og markedsført af AGICAP for at give kunden brugsret.

Cloud: refererer til den platform, der hostes på eksterne computerservere, hvorfra programmet er tilgængeligt som en del af en implementering i "SaaS" -mode.

„Selskabs Interface“ : henviser til det område, hvorfra kunden og/eller brugeren får adgang til tjenesterne, idet det angives, at kunden kan have lige så mange forretningsgrænseflader som selskaber denne er ejer af, og for hvilket han ønsker at tegne et abonnement. Ved selskab forstås en juridisk uafhængig enhed hos Kunden med eget SIRET selskabs-nummer og bankkonto.

Tilbud: henviser til det servicetilbud, som kunden har valgt ud fra de forskellige formler, som AGICAP tilbyder som en del af adgangen til Appen.

Tjenesteydelser: henviser til de tjenester, der tilbydes af AGICAP, nemlig:

 • gøre Appen tilgængelig i „SaaS“ -mode ved at tildele en licens
 • teknisk bistand omkring Appen
 • enhver anden serviceydelse, som AGICAP kan tilbyde kunden. Parterne: angiver kollektivt AGICAP, et forenklet aktieselskab med en kapital på 13.572€, hvis vedtægtsmæssige hovedsæde er beliggende på 13 Quai du Commerce 69009 Lyon (Frankrig), registreret ved RCS i LYON under nummer 823 248 703, samt kunden

Bruger: henviser til enhver fysisk person, som AGICAP giver ret til at bruge Appen til, dvs. enten en person hos Kunden eller en af Kundens kunder. Enhver henvisning i ental omfatter flertal og omvendt. Enhver henvisning til et køn omfatter det andet køn.

§ 3. KONTRAKTDANNELSE

Det er op til Kunden at vælge på Appen det tilbud, han ønsker at bestille, i henhold til følgende forhold: 3.1. Registrering på Appen For at få adgang til AGICAPs serviceydelse tilbud opfordrer kunden til at registrere sig direkte fra hjemmesiden www.agicap.com/fr/ ved at klikke på "Prøv gratis". For at kunne registrere sig skal kunden være en professionel registreret i RCS eller i Handels registret. Kunden opfordres til at indtaste en e-mail, en adgangskode, et selskabsnavn og et telefonnummer. Efter valideringen af hans registrering har Kunden en prøveperiode af Appen, der varer 24 timer (herefter „Prøveperioden“), i slutningen af hvilken han skal bestille et tilbud for at kunne fortsætte brugen. Denne prøveperiode gælder for hver Selskab Interface, der oprettes af kunden på Appen.

3.2. Surfing på Appen: Når registreringen er afsluttet, kan kunden notere sig de forskellige tilbud, der udbydes til salg af AGICAP. Kunden kan frit surfe på de forskellige sider i Appen uden at være forpligtet til at afgive en ordre i prøveperioden, så snart han har afgivet en ordre i henhold til betingelserne i § 2.3 nedenfor under abonnementets varighed.

3.3. Registrering af en ordre: Hvis kunden ønsker at afgive en ordre, vælger han det tilbud, han ønsker at bestille, og klikker på feltet „Abonner på tilbuddet“. Abonnementet på et tilbud gælder kun for en Selskab Interface. For hver supplerende Selskab Interface, som kunden ønsker at oprette, abonnerer sidstnævnte på et nyt tilbud. For at afgive en ordre udfylder Kunden omhyggeligt og nøjagtigt en formular, hvori han giver sine faktureringsoplysninger (juridisk navn, faktureringsadresse). Kunden er alene ansvarlig for nøjagtigheden af de angivne oplysninger. En ordre med ufuldstændige eller fejlagtige oplysninger kan føre til fejl eller forsinkelser, som under ingen omstændigheder kan tilskrives AGICAP. Der vises en bestillingsformular på skærmen med detaljer om: Tilbuddets art og pris valgt af kunden til den gældende pris eksklusiv moms og inklusiv moms. Efter at have læst bestillingsformularen har kunden mulighed for at kontrollere eventuelle fejl og ændre sin ordre.

3.4. Endelig validering af ordren: Efter at have gennemlæst ordreformularen, og når alle de ønskede oplysninger, herunder faktureringsadressen, er blevet valideret og/eller ændret af Kunden, vil sidstnævnte sætte kryds i acceptfeltet for disse Almindelige Betingelser og klikke på „Betal ordren“. Dette andet klik udgør en elektronisk signatur. Denne underskrift gælder mellem parterne på samme måde som en håndskrevet underskrift. Ordresedlen vil blive registreret på AGICAP's edb-registre, som selv opbevares på et pålideligt og varigt medium, og vil blive betragtet som bevis for kontraktforholdet mellem parterne. Kunden kan derefter fortsætte med betalingen af tilbuddet i henhold til betingelserne i § 7.

3.5. Opsummering af ordren: Når han har valideret sin betalingsmetode på Appen, vises en oversigt over Kundens ordre og især vil nævne transaktionens nummer. Salget betragtes først som endeligt, efter at AGICAP viser et sammendrag af ordren, hvilket svarer til kvittering for modtagelse af ordren (i det følgende benævnt som „kontrakten“).

3.6. Generelt: Medmindre andet er bevist, udgør de data, der er registreret af AGICAP, bevis for alle transaktioner. Under alle omstændigheder forbeholder AGICAP sig ret til at afvise enhver ordre eller levering i tilfælde af en eksisterende tvist med Kunden, helt eller delvis manglende betaling af en tidligere ordre fra Kundens side. AGICAPs ansvar kan derefter ikke gøres gældende. Fordelen ved ordren er personlig for kunden og kan ikke overføres uden samtykke fra AGICAP. Enhver ændring, som Kunden anmoder om, kan kun tages i betragtning, hvis den er modtaget skriftligt inden leveringen af Appen og/eller Tjenesterne, idet det angives, at AGICAP forbeholder sig alene ret til at besvare en sådan anmodning.

§ 4. FORDELE

4.1 AGICAP forpligter sig til at udvise den bedste omhu i overensstemmelse med sin videnskabs regler i forbindelse med udførelsen af sine tjenester, som den forpligter sig til at afsætte de nødvendige midler omkring. AGICAP's forpligtelser afhænger af den opgave, den har fået overdraget.

4.2 Levering af appen i "SaaS" -mode: Appen stilles til rådighed for kunden af AGICAP på Cloud. Kunden har adgang til Appen på egen hardware med den nødvendige konfiguration og på eget ansvar i overensstemmelse med AGICAP instruktionerne. Kunden er således informeret om, at adgang til Softwaren i „SaaS“ -mode kræver, at han har en computer samt en internetforbindelse. Når kontrakten er blevet oprettet i overensstemmelse med § 3 og med forbehold for modtagelsen af den pris, som fastsat i § 7.1 nedenfor, åbner AGICAP adgang til Kunden for at tillade vedkommende at få adgang til appen og bruge den. Kunden har det antal brugerkonti, der er angivet i tilbuddet. Kunden er ansvarlig for sine adgangskoder til Appen og forpligter sig til at være eneindehaver af dem. AGICAP kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for konsekvenserne af kunder svigagtig brug af adgangskoden fra tredjepart. Kunden har mulighed for frit at øge sit tilbud om et højere tilbud under kontraktens løbetid direkte fra Appen. Tilbudsændringen sker på dagen for dets tegning på Appen. Den resulterende ændring af prisen på tjenesten vil finde sted på samme dato. 4.3 Teknisk bistand: Indgåelsen af en kontrakt indebærer, at AGICAP yder en teknisk bistandsydelse. Teknisk bistand ydes enten pr. telefon i form af en hotline eller via chat, afhængigt af det tilbud kunden har valgt. 4.4 Andre tjenester: Derudover vil AGICAP ved enhver anmodning om yderligere service, der ikke oprindeligt er fastsat i kontrakten, sende kunden et ekstra tilbud. Hvis kunden ikke anmoder om et ekstra tilbud, vil serviceydelsen blive udført til den AGICAP-sats, der er gældende på dagen for kundens anmodning.

§ 5. KUNDENS FORPLIGTELSER

Det er op til kunden:

 • at angive fuldstændige og nøjagtige oplysninger ved bestilling, og at opdatere dem i tilfælde af ændringer
 • at udpege en kompetent korrespondent, der forbliver kontaktperson for AGICAP under hele tjenestens varighed
 • at sikre, at de nødvendige instrukser når AGICAP rettidigt, således at den kan opfylde sin tjenesteydelse på normal vis
 • at levere eller have fået leveret af sine partnere inden for de aftalte frister alle de arbejdsdokumenter, filer, dele (osv.), der er nødvendige for udførelsen af tjenesterne
 • kun at bruge Appen i forbindelse med vedkommendes erhvervsmæssige aktivitet og under alle omstændigheder ikke at bruge den til formål, der - ikke er fastsat i disse almindelige betingelser
 • ikke at udgive sig for at være anden person eller forsøge at logge ind på en anden konto end din egen
 • ikke at foretage analyser af systemet svarende til reverse engineering
 • ikke at slette hele eller dele af appen eller dets tekniske miljø uden tilladelse fra AGICAPs side
 • ikke at downloade virus eller filer, der potentielt er skadelige for Appens integritet. Hvis AGICAP skal lukke en kundekonto ned for manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende GB vil AGICAP være berettiget til at opsige licensen i overensstemmelse med § 14.2, uden at dette berører eventuelle lidte skader som vedkommende kan have ret til at kræve, samt eventuelle straffesager, når den påståede adfærd er sandsynligvis vil blive klassificeret som en strafbar handling

§ 6. LICENS OG RETTIGHEDER TILDELT KUNDEN

AGICAP giver Kunden mulighed for at bruge Appen i overensstemmelse med den app-specifikke brugerlicens og sendt til Kunden på tidspunktet for registreringen af Appen. Licensen vises på skærmen på den computer hvor Appen skal benyttes, når Kundens konto er oprettet af systemadministratoren, med henblik på dens accept af sidstnævnte. Kunden forpligter sig til at brugerne af Appen overholder licens bestemmelserne. Kunden tildeles ikke andre rettigheder end dem, der henvises til i licensen.

§ 7. PRIS OG BETALING AF PRISEN

7.1. Prisen er den, der vises i den kontrakt, der er udfærdiget i overensstemmelse med § 3, og afhænger af det tilbud eller de tilbud, som kunden har valgt, og antallet af Selskabs Interfaces, der er oprettet af kunden, og som denne ønsker at tegne et abonnement på. Prisen består af et periodisk gebyr for brug af Appen, der inkluderer tilknyttet teknisk bistand som beskrevet i § 4.3. Prisen er altid angivet eksklusiv moms og i euro.

7.2. I fravær af en klausul om det modsatte i kontrakten, betales prisen på det gebyr, der er nævnt i § 7.1, som betales ved ordre bestilling, med kreditkort eller SEPA direkte debitering via online-betalingsudbyderen „Stripe“. Ved at foretage betalingen erklærer Kunden at acceptere de almindelige betingelser for brug af "Stripe", der er tilgængelige på følgende adresse: https://stripe.com/fr/ssa.

7.3. Ved afslutningen af den indledende periode, der er nævnt i § 14.1, og derefter på hver fornyelsesdato, kan prisen for den periodiske licensafgift revideres årligt i henhold til SYTEC-indekset efter følgende formel: P1=P0x (S1/S0) med P0 den oprindelige licenspris, P1 den reviderede licenspris, S0 den sidste SYNTEC indeks offentliggjort på datoen for den tidligere prisrevidering og S1 den sidste SYTAC indeks offentliggjort på datoen for prisrevidering.

7.4. Ethvert beløb, der ikke betales rettidigt, medfører renter til en sats svarende til den rentesats, som Den Europæiske Centralbank anvender på dens seneste refinansierings transaktion, plus 10 procentpoint og vil give anledning til betaling af et engangsbeløb på 40 euro som kompensation for inddrivelses omkostninger. Strafbøder for sen betaling skal betales fra den første forsinkelsesdag, uden at der kræves nogen formel meddelelse og løber indtil fuld betaling af alle skyldige beløb, inklusiv renter.

7.5. Kunden må ikke påberåbe sig nogen som helst årsag til at forsinke eller ændre betalingsbetingelserne eller anmode om en prisnedsættelse, især omkring en tvist om kvaliteten eller manglende overensstemmelse af tjenesterne. I tilfælde af misligholdelse af betaling inden for den fastsatte frist og 48 timer efter en formel meddelelse, der ikke er blevet opfulgt af kunden, vil AGICAP have ret til at kræve øjeblikkelig betaling af den resterende saldo, suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser, uden at dette berører at søge erstatning og/eller opsigelse af kontrakten i overensstemmelse med § 14.2 nedenfor.

§ 8. INTELLEKTUEL EJENDOM

8.1 Applikationen er beskyttet af ophavsret og af følgende bestemmelser. Alle immaterielle rettigheder i forbindelse med Appen samt alle de dele som udgør det (software, ophavsrettigheder, „AGICAP“ varemærke, logoer osv.) er AGICAP’s og/eller dets lederes fulde ejendom. Kunden forpligter sig til ikke at krænke disse rettigheder direkte eller indirekte eller gennem tredjeparter, som kunden er tilknyttet til.

8.2 I tilfælde af brug, der overskrider den anvendelse, der er defineret i kontrakten og i brugerlicensen, kan kunden se sig retsforfulgt for forfalskning.

8.3 Som en del af leveringen af Appen til Kunden giver AGICAP en personlig, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret til at bruge Appen. Retten til at bruge Appen er eksklusiv og indebærer ikke på nogen måde ret til at udføre en handling, der ikke udtrykkeligt er tilladt, især retten til at oversætte, tilpasse, arrangere eller enhver anden ændring af Appen og/eller dets komponenter.

8.4 Hvor det er relevant, garanterer kunden, at alle de oplysninger, der leveres til AGICAP i forbindelse med realiseringen af tjenesterne, ikke krænker tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder. Dette garanterer AGICAP mod enhver form for konsekvenser (herunder sagsomkostninger, advokatsalærer, erstatninger og godtgørelser osv.) i tilfælde af, at AGICAP's ansvar søges af en tredjepart.

8.5 AGICAP kan angive navnet på Kunden, der handler i forbindelse med vedkommendes erhvervsmæssige aktivitet, som en kommerciel reference, medmindre sidstnævnte angiver andet skriftligt.

§ 9. GARANTI

Kunden anses for at være fuldt ud opmærksom på de tjenester, han erhverver, og anerkender, at han har været i stand til at indhente oplysningerne vedrørende det bestilte, og at han har forstået dem. Kunden alene bestemmer destinationen og brugen af Appen. Enhver anmodning fra Kunden om at ændre specifikationerne i forhold til det tilbud, der er formuleret af AGICAP, fremsættes udelukkende på kundens eget ansvar. På samme måde kan eventuelle ufuldstændige specifikationer føre til fejl, som aldrig kan tilskrives AGICAP.

§ 10. ANSVAR

10.1. I tilfælde af tvivl om fortolkningen af en klausul eller i mangel af nogen omtale til bestemmelse af omfanget af AGICAP's forpligtelser anerkender kunden, at AGICAP's forpligtelser vil blive opfattet som middel forpligtelser.

10.2. AGICAP kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig over for kunden, når de leverede tjenester overholder de som er bestilte. Overholdelse af bestilte ordre vurderes ved henvisning til kontrakten. Når AGICAP i forbindelse med udførelsen af tjenesten fremsætter et sæt anbefalinger og henstillinger, kan AGICAP under ingen omstændigheder holdes ansvarlig over for kunden, når disse anbefalinger ikke følges af Kunden.

10.3. Kunden anerkender og accepterer, at AGICAP ikke er ansvarlig for det indhold, som Kunden og Brugerne offentliggør på Appen, og især for de tal som de indeholder, samt deres ægthed, som er deres eget ansvar.som udelukkende er deres ansvar. AGICAP kan under ingen omstændigheder stilles ansvarlig for eventuelle økonomiske vanskeligheder, som kunden måtte støde på, og/eller for dårlig forvaltning af dens beholdninger.

10.4. Enhver indsigelse fra klienten om korrekt opfyldelse af AGICAP af sine kontraktlige forpligtelser skal være berettiget og være genstand for et anbefalet brev med kvittering for modtagelse sendt senest et år fra datoen for opdagelsen af de faktiske omstændigheder, der sandsynligvis vil retfærdigøre det nævnte krav. Undladelse af at gøre dette betyder afkald fra Kundens side til at kritisere AGICAP's korrekte udførelse af sine kontraktlige forpligtelser.

10.5. Under ingen omstændigheder, bortset fra grov eller svigagtig forseelse, vil AGICAP ikke være ansvarlig for at kompensere for indirekte skader (moralsk eller kommerciel skade, tab af data, image tab, tab af fortjeneste, omsætning, ordre eller kunder), som kunden kan lide som følge af udførelsen af tjenesteydelserne.

DESUDEN, I SIN KONTAKT MED KUNDEN, KAN AGICAP'S ANSVAR UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, SOM SKYLDES SKADER SOM FØLGE AF UDFØRELSEN AF TJENESTEYDELSERNE, OVERSTIGE DET BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT I HENHOLD TIL KONTRAKTEN I LØBET AF DE SIDSTE TOLV MÅNEDER.

§ 11. FORTROLIGHED

Hver part anser for at være strengt fortrolige og afstår fra at videregive oplysninger, de data, formler eller begreb fra den anden part, som stilles til rådighed for den anden part i enhver form (skriftlig, mundtlig, magnetisk, elektronisk, via computer osv.) i forbindelse med aftalen (i det følgende benævnt som ”Fortrolig oplysninger“) i en periode på fem (5) år fra datoen for deres offentliggørelse. Ingen af parterne vil videregive fortrolige oplysninger om den anden til tredjepart uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den anden part og vil ikke gøre brug af fortrolige oplysninger bortset fra omkring opfyldelse af kontrakten. Hver part skal træffe de samme forholdsregler med hensyn til at undlade at videregive fortrolige oplysninger, end dem de selv giver til deres egne fortrolige oplysninger. Fortrolige oplysninger omfatter ikke almindelige oplysninger: a) som er almindeligt tilgængelige for eller kendt af offentligheden, b) som tidligere er kendt af adressaten, c) udviklet uafhængigt af adressaten uden for anvendelsesområdet for den kontrakt, der er indgået i henhold til § 3, litra d), som lovligt videregives af tredjepart eller med vidneudsagn over for en kompetent myndighed. Begge parter træffer alle nødvendige foranstaltninger over for deres personale og partnere for at sikre, at ovennævnte forpligtelse overholdes effektivt.

§ 12. PERSONLIGE DATA

12.1 Kunden informeres og accepterer, at AGICAP ved at afgive en ordre og bruge Appen fortsætter behandlingen af sine personoplysninger med henblik på ordrestyring og levering af tjenester i overensstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelsesloven af 6. januar 1978 som ændret ved lov nr. 2018-493 af 20. juni 2018 om beskyttelse af personoplysninger som følge af den europæiske generelle forordning om beskyttelse af personoplysninger. For mere information om, hvordan AGICAP behandler personoplysninger, anbefales kunden til at læse AGICAPs fortrolighedspolitik som er tilgængelig på adressen https://agicap.com/fr/politique-de-confidentialite („Fortrolighedspolitik“).

12.2 Hvis AGICAP i forbindelse med udførelse af en serviceydelse bestilt af kunden er forpligtet til at behandle brugernes personoplysninger, gælder betingelserne i nærværendes bilag.

§ 13. BANKHEMMELIGHED

Kunden erklærer og garanterer, at han udtrykkeligt har givet den bank, der er ansvarlig for indsamling af Kundens bankdata, tilladelse til at meddele AGICAP de oplysninger, der er nødvendige for levering af de FORDELE, der er omfattet af tavshedspligt, i overensstemmelse med § L. 522-19 i den monetære og finansielle kodeks. AGICAP kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af overtrædelse af tavshedspligt forbundet med Kundens bankdata i forbindelse med brugerens benyttelse af tjenesterne.

§ 14. VARIGHED - OPSIGELSE

14.1. Medmindre andet er fastsat i kontrakten, indgås den for en periode på tolv (12) måneder („Oprindelig løbetid“). Ved udløbet af den oprindelige periode forlænges kontrakten stiltiende for flere på hinanden følgende perioder på tolv (12) måneder, medmindre den opsiges af en af parterne mindst syv (7) dage før kontraktens årsdag.

14.2. Uanset ovenstående har hver part ret til at opsige aftalen når som helst pr. anbefalet brev med kvittering for modtagelsen:

 • i tilfælde af, at den anden part helt eller delvis misligholder sine forpligtelser, navnlig manglende overholdelse af forpligtelserne som defineret i § 5, betalingsforpligtelsen, tavshedspligten, overholdelse af AGICAP's intellektuelle ejendomsrettigheder og mere generelt opfyldelse af kontrakten, tredive (30) dage efter en formel meddelelse sendt pr. anbefalet brev med kvittering for modtagelsen og som er forblevet uden resultat og som indeholder en erklæring fra den skadelidte om, at den agter at benytte sig af denne klausul, uden at dette berører erstatning for eventuelle direkte og indirekte skader, som denne opsigelse kan forårsage for vedkommende;
 • i tilfælde af en ugunstig ændring i kundens økonomiske eller kommercielle situation, hvilket kan føre til misligholdelse af betaling. Hvis det på grund af arten af den uopfyldte forpligtelse ikke er muligt for den misligholdende part at afhjælpe den (f.eks. manglende forpligtelse til ikke at gøre det), kan kontrakten automatisk opsiges af en af parterne uden forudgående varsel.

§ 15. FORCE MAJEURE

15.1. Force majeure suspenderer parternes forpligtelser. I et sådant tilfælde bestræber parterne sig i god tro på at træffe alle rimelige foranstaltninger for at fortsætte opfyldelse af kontrakten. Hvis tilfælde af force majeure har en varighed på over tres (60) dage, kan denne aftale opsiges på initiativ af en af parterne uden ret til erstatning fra begge sider.

15.2. Betragtes udtrykkeligt som tilfælde af force majeure: lockout, strejke, epidemi, embargo, ulykke, ekstraordinære vejrforhold, afbrydelse eller forsinkelse i transporten eller enhver anden begivenhed, som AGICAP ikke har kontrol over, og som navnlig fører til hel eller delvis arbejdsløshed i AGICAP, fuldstændig eller delvis blokering af midlerne til kommunikation, herunder netværk.

§ 16. OVERDRAGELSE — UNDER-LEVERANDØRER

16.1. Kontrakten må under ingen omstændigheder være genstand for hel eller delvis overdragelse, hverken mod vederlag eller gratis, af Kunden uden skriftlig, udtrykkelig og forudgående tilladelse fra AGICAP.

16.2. AGICAP forbeholder sig ret til at tilkalde enhver underleverandør efter eget valg. AGICAP forbeholder sig også retten til at overføre denne kontrakt uden formaliteter, forudsat at kunden informeres på forhånd.

§ 17. GÆLDENDE RET - TVISTER

Alle klausuler, der er anført i disse almindelige betingelser, samt alle kontraktlige transaktioner, der er omhandlet heri, er underlagt fransk ret, med undtagelse af internationale aftaler. ENHVER TVIST SOM FØLGE AF DE TRANSAKTIONER, DER ER OMHANDLET HERI, SELV I TILFÆLDE AF FLERE SAGSØGTE PARTER ELLER GARANTI PÅKRAV, VIL EKSKLUSIVT VÆRE UNDERLAGT HANDELSRETTEN I LYON’S KOMPETANCE (FRANKRIG), SOM UDTRYKKELIGT ACCEPTERES AF KUNDEN.

§ 18. TOLERANCE — DELVIS UGYLDIGHED

18.1. Fravær af en af parternes tolerance over for den anden kan ikke fortolkes som et afkald på at benytte sig af alle de rettigheder, som disse almindelige betingelser giver ret til, især en tolerance omkring betalingsfrister.

18.2. En eventuel annullering af en klausul vil ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser heri.

§ 19. BEVIS

I tilfælde af en tvist er parterne enige om at betragte e-mail, udvekslinger via Appen og udvekslinger via chat som et perfekt bevis og give afkald på at bestride dette bevismiddel, bortset fra at diskutere dens ægthed.

BILAG 1

OUTSOURCING AF PERSONLIGE DATA

 1. Inden for rammerne af deres aftalemæssige forbindelser forpligter parterne sig til at overholde gældende regler for behandling af personoplysninger, navnlig lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 om informationsteknologi, filer og frihedsrettigheder og Den Europæiske Unions forordning (EU) 2016/679 Parlamentet og Rådet af 27. april 2016 samt alle andre bestemmelser i EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning om databeskyttelse (i det følgende benævnt „databeskyttelseslovgivning“).

 2. AGICAP er bemyndiget til på vegne af Kunden at behandle de personoplysninger, der er nødvendige (herefter „Personlige data“) for at levere Tjenesterne på de betingelser, der er defineret i bilag 1A (herefter „Underleverandørbehandling“).

 3. For så vidt som AGICAP fungerer som databehandler i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til de gældende bestemmelser om personoplysninger, forpligter AGICAP sig til, hvor det er relevant:

 • Kun at behandle personoplysninger til det eller de formål, der er angivet i dette bilag og/eller kontrakten
 • At behandle personoplysninger i overensstemmelse med kundens dokumenterede instruktioner, som angivet i tillæg 1A til dette bilag, samt eventuelle efterfølgende instruktioner fra kunden. Hvis AGICAP mener, at en instruktion udgør en overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen, skal den straks underrette Kunden
 • hvis AGICAP er forpligtet til at overføre data til et tredjeland eller til en international organisation i henhold til databeskyttelseslovgivningen, skal den underrette kunden om denne retlige forpligtelse forud for behandlingen, medmindre denne forordning forbyder sådanne oplysninger af vigtige hensyn til offentlighedens interesse
 • garantere fortroligheden af de personoplysninger, der behandles i henhold til kontrakten, og især træffe foranstaltninger for at forhindre, at de forvrænges, beskadiges eller videregives til uautoriserede tredjeparter i hele kontraktens løbetid
 • Sikre at de der har tilladelse til at behandle personoplysninger i henhold til aftalen: forpligter sig til at respektere fortroligheden eller er omfattet af en passende retlig tavshedspligt

modtage den nødvendige efteruddannelse om beskyttelse af personoplysninger

 • for så vidt angår sit udstyr, produkter, apper eller tjenester tage hensyn til principperne om databeskyttelse fra og med design og databeskyttelse som standard
 1. Outsourcing

AGICAP kan opfordre en anden underleverandør (i det følgende benævnt „underleverandøren“) til at udføre specifikke behandlingsaktiviteter. I så fald skal den på forhånd og skriftligt informere Kunden om eventuelle påtænkte ændringer vedrørende tilføjelse eller udskiftning af andre efterfølgende underleverandører. Disse oplysninger skal tydeligt angive de behandlingsaktiviteter, der er outsourcet, identiteten og kontaktoplysningerne for den efterfølgende forarbejdningsvirksomhed og datoerne for underentreprise.

Kunden har en periode på mindst 8 dage fra datoen for modtagelsen af disse oplysninger til at præsentere sine indsigelser. I fravær af indvendinger formuleret af Kunden inden for denne periode, formodes denne underleverance at være accepteret.

Listen over efterfølgende underleverandører, der er godkendt af Kunden, på dagen for indgåelsen af dette bilag, findes i bilag 1A. AGICAP forpligter sig til regelmæssigt at opdatere denne liste og til efter anmodning fra Kunden at kommunikere den ajourførte liste over alle dens efterfølgende underleverandører.

I tilfælde af underentreprise behørigt godkendt af kunden garanterer AGICAP kunden, at enhver efterfølgende underleverandør, der er forpligtet til at behandle alle eller dele af personoplysningerne på nogen måde, vil være kontraktligt forpligtet til at overholde de betingelser, der er defineret i dette bilag, og AGICAP er forpligtet til at overholdelse af disse forpligtelser af underleverandøren. efterfølgende.

Det er op til AGICAP at sikre, at den efterfølgende databehandler frembyder de samme tilstrækkelige garantier med hensyn til gennemførelsen af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, således at behandlingen i underentreprise opfylder kravene i databeskyttelseslovgivningen. Hvis den efterfølgende underleverandør ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver AGICAP fuldt ansvarlig over for kunden for opfyldelsen af disse forpligtelser.

 1. Oplysninger til registrerede og udøvelse af registreredes rettigheder

5.1 Oplysninger til de berørte personer

Det er op til kunden at give oplysningerne til de personer, der er berørt af behandlingen på tidspunktet for indsamlingen af personoplysninger.

5.2 Udøvelse af registreredes rettigheder AGICAP skal så vidt muligt hjælpe kunden med at opfylde sin forpligtelse til at følge op på anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder: ret til indsigt, berigtigelse, sletning og indsigelse, ret til at begrænse behandling, ret til dataportabilitet, ret til ikke at være underlagt en individuel beslutning automatiseret ( herunder profilering).

Når de berørte personer fremsender anmodninger til AGICAP om at udøve deres rettigheder, skal AGICAP på enhver måde sende disse anmodninger ved modtagelse via e-mail til den adresse som Kunden har angivet.

 1. Meddelelse om brud på persondatasikkerheden

AGICAP underretter Kunden om ethvert overtrædelse omkring personoplysninger så hurtigt som muligt og om muligt senest 72 timer efter at have fået kendskab til dem, medmindre den pågældende overtrædelse sandsynligvis ikke vil udgøre en risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.

Denne underretning ledsages af enhver nyttig dokumentation, der gør det muligt for Kunden om nødvendigt at underrette den kompetente tilsynsmyndighed om denne overtrædelse.

 1. Assistance fra AGICAP i forbindelse med kundens overholdelse af sine forpligtelser

AGICAP hjælper kunden med at udføre konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse.

AGICAP bistår Kunden med at gennemføre den forudgående høring hos tilsynsmyndigheden.

Det er udtrykkeligt underforstået, at ethvert indgreb fra AGICAP's side inden for rammerne af dette bilag, navnlig bistand til gennemførelse af konsekvensanalyser, gennemførelse af forudgående høring af tilsynsmyndigheden eller i forbindelse med udøvelsen af de berørte personers rettigheder, vil blive faktureret til Kunden i overensstemmelse med dens gældende takst.

 1. Sikkerhed måling

AGICAP forpligter sig til at gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre fortroligheden af personoplysninger i forbindelse med behandling i underentreprise, og især de sikkerhedsforanstaltninger, der er beskrevet i bilag 1B.

Parterne er enige om, at hvis ændringer i de retlige, reguleringsmæssige og/eller tilsynsmyndigheders krav med hensyn til tekniske og organisatoriske foranstaltninger gør AGICAP's forpligtelser mere bekostelige, forpligter parterne sig til at opfylde for at finde en mindelig løsning vedrørende tilpasninger, der skal foretages omkring kontrakten og derefter dets udvikling. Hvis parterne inden for tres (60) dage efter, at tjenesteyderen har underrettet denne udvikling, ikke har været i stand til at blive enige om de tilpasninger, der skal foretages i kontrakten efter ovennævnte ændring, kan den mest omhyggelige part opsige kontrakten under overholdelse af tres (60) dages varsel.

 1. Dataskæbne

Ved kontraktens afslutning forpligter AGICAP sig til efter kundens valg at:

 • Slette alle personoplysninger eller
 • Returnere alle personoplysninger til kunden eller
 • Returnere personoplysningerne til den databehandler, der er udpeget af kunden

Tilbagesendelsen skal ledsages af destruktion af alle eksisterende kopier i AGICAP's informationssystemer, medmindre den lovgivning, der er pålagt AGICAP, forhindrer den i at returnere eller slette alle eller dele af personoplysningerne. Hvor det er relevant, garanterer AGICAP fortroligheden af de opbevarede personoplysninger og vil ikke længere aktivt behandle sådanne data. Når AGICAP er blevet destrueret, skal den skriftligt begrunde destruktionen.

 1. Databeskyttelsesansvarlig

AGICAP meddeler kunden navn og kontaktoplysninger på sin databeskyttelsesansvarlige, hvis han har udpeget en sådan i overensstemmelse med § 37 i den europæiske databeskyttelsesforordning.

 1. Registret for behandling af aktivitet

AGICAP erklærer skriftligt at føre et register over alle kategorier af behandlingsaktiviteter, der udføres på vegne af Kunden, herunder:

 • navn og kontaktoplysninger på den Kunde, på hvis vegne den handler, eventuelle underleverandører og, hvor det er relevant, databeskyttelsesrådgiveren
 • de kategorier af behandling, der udføres på vegne af Kunden
 • hvis det er relevant, overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller til en international organisation, herunder identifikation af det pågældende tredjeland eller den pågældende internationale organisation og i tilfælde af overførsler som omhandlet i § 49, stk. 1, andet afsnit, i den europæiske databeskyttelsesforordning dokumenter, der bekræfter, at der foreligger passende garantier
 • så vidt muligt en generel beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder bl.a. efter behov:

pseudonymisering og kryptering af personoplysninger midler til at sikre behandlingssystemers og tjenesters fortsatte fortrolighed, integritet, tilgængelighed og modstandsdygtighed betyder at genoprette tilgængeligheden af personoplysninger og adgang til dem inden for en passende tidsramme i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse en procedure for regelmæssig afprøvning, analyse og evaluering af effektiviteten af tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingens sikkerhed

 1. Overførsel af personoplysninger uden for Den Europæiske Union

AGICAP har tilladelse til at overføre eller behandle personoplysninger uden for EØS uden kundens forudgående udtrykkelige skriftlige samtykke. Under sådanne omstændigheder forpligter AGICAP sig til at sikre, at denne overførsel dækkes af:

 • standardkontraktbestemmelser udstedt af Europa-Kommissionen eller en tilsynsmyndighed i overensstemmelse med § 46 i den europæiske databeskyttelsesforordning
 • bindende virksomhedsregler, der er godkendt af en kompetent tilsynsmyndighed i henhold til § 47 i den europæiske databeskyttelsesforordning
 • en adfærdskodeks anerkendt af Europa -Kommissionen i overensstemmelse med § 46 i den europæiske databeskyttelsesforordning
 • En godkendt certificerings mekanisme i overensstemmelse med § 46 i den europæiske databeskyttelsesforordning
 • en tilstrækkelig afgørelse fra Europa -Kommissionen i overensstemmelse med § 45 i den europæiske databeskyttelsesforordning

Under alle omstændigheder informerer AGICAP Kunden og give vedkommende alle relevante oplysninger, som sætter kunden i stand til at overholde sine forpligtelser i tilfælde af overførsel af personoplysninger.

 1. Dokumentation — Revision

AGICAP giver Kunden den nødvendige dokumentation til at påvise overholdelse af alle sine forpligtelser og til at tillade revision, herunder inspektioner, der skal udføres af Kunden eller en anden revisor, som den har bemyndiget, og til at bidrage til disse revisioner.

Under alle omstændigheder kan en sådan revision kun udføres af Kunden en gang om året, og kan kun udføres af en uafhængig tredjeparts revisor valgt efter fælles overenskomst mellem parterne og underlagt en tavshedspligt. Kunden skal underrette AGICAP om fuldførelsen af en sådan revision ved anbefalet brev med kvittering for modtagelse mindst fire (4) uger før kontrollen finder sted. Kunden afholder alle de omkostninger, der er forbundet med denne revision. Revisionen vil under ingen omstændigheder forstyrre AGICAP's normale aktivitet, i den forstand kan den kun finde sted i AGICAP's åbningstider.

Hvis revisionen afslører manglende overensstemmelse, forpligter AGICAP sig til at gennemføre eventuelle korrigerende foranstaltninger inden for tres (60) dage.

 1. Kundens forpligtelser over for AGICAP

Kunden forpligter sig til at:

 • forsyne AGICAP med personoplysninger
 • skriftligt dokumentere eventuelle instrukser vedrørende underleverandørbehandlingen
 • på forhånd og i hele kontraktens løbetid sikre, at AGICAP overholder de forpligtelser, der er fastsat i databeskyttelseslovgivningen
 • føre tilsyn med behandling, herunder gennemførelse af revision og inspektioner med AGICAP

Som dataansvarlig garanterer den, at den er i fuld overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for behandlingen.

 1. Ansvar omkring personoplysninger

Hver part er i deres forbindelser eneansvarlig for den skade, der er forvoldt som følge af misligholdelse af dens forpligtelser i henhold til dette bilag og lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger.

Hver af parterne garanterer derfor den anden mod eventuelle skadelige konsekvenser som følge af misligholdelse af sine forpligtelser.

BILAG 1A

BESKRIVELSE AF OUTSOURCET BEHANDLING

 1. I henhold til kontrakten er AGICAP bemyndiget til på vegne af Kunden at behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at levere følgende service ydelse(r):
 • Opsætning og videreuddannelse på AGICAP-appen
 • Kundeservice og problemløsning på AGICAP-appen
 • Vedligeholdelse af AGICAP-appen
 • Demonstration af AGICAP-appen med personoplysninger
 • Hosting af AGICAP-appen
 • Konto forvaltning på AGICAP-appen
 • Forvaltning af hændelser
 1. Arten af de opgaver der udføres på dataene, er:
 • Alle former for behandling, der er nødvendige for udførelsen af de ovenfor beskrevne tjenester (indsamling, registrering, opbevaring, brug osv.).
 1. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at:
 • Opsætning og videreuddannelse på AGICAP-appen:

Kontrol af behov og opsætning Hjælp til opsætning App Programundervisning Administrer telefon- og e-mailaftaler Online support Kommerciel efterforskning Tilføjelse af brugere af appen

 • Kundeservice og problemløsning på AGICAP-appen:

App Programhjælp Besvarelse af onlinechat anmodninger Få adgang til kundernes onlinekonto for fejlfinding Administration af problemer omkring synkronisering Prospekterings forvaltning Tilføjelse af brugere af appen

 • Vedligeholdelse af AGICAP-appen:

App udvikling Håndtering af tickets incidents på appen Løsning af tickets incidents Online support

 • Demonstration af AGICAP-appen med personoplysninger:

Valg af kundeemner demonstrationer Demonstrations forvaltning på AGICAP-appen Vurdering af behov Opfølgning af kunder efter demonstrationer

 • Hosting af AGICAP-appen:

Forvaltning af apphosting i SaaS-mode Forvaltning af app-sikkerhedskopier og -opdateringer Opbevaring af logfiler til sporbarhed af hændelser

 • Konto forvaltning på AGICAP-appen:

Forvaltning af regelmæssige hændelser Oversigt over funktioner Opfølgning af kundekonti Forvaltning af alerts Online support Tilføjelse af brugere af appen

 • Forvaltning af hændelser:

hensyntagen til kundernes succes feedback Behandling af hændelse Løsning af hændelser, forbedring af appen Forvaltning af tickets incidents Hensyntagen til hændelser som en del af demonstrationer

 1. De personoplysninger, der behandles, er:

Identitetsdata (efternavn, fornavn, adresse) Personlige data (personligt telefonnummer, personlig e-mailadresse) Erhvervsliv data (arbejde telefonnummer, arbejde e-mailadresse, Erhverv) Økonomisk information (bank transaktioner) Forbindelsesdata (IP-adresse, logfiler) Følsomme data(Kollektiv behandling af juridiske personer og ledere)

 1. De kategorier af personer, der berøres af disse behandlinger, er:

Kundens kunder Kundens prospekter Kundens medarbejdere

 1. Kundens Instrukser:

Skal meddeles skriftligt af Kunden i god tid.

 1. Efterfølgende Underentreprenører
Identifikation af efterfølgende underentreprenører Aktivitetskategorier, der udføres i underentreprise
Microsoft Løsnings-hosting
Google Meet Videokonferencer og skærmdeling programmer og udstyr
Stripe Online betalingsløsning
Airtable Forvaltning af tickets
Slack Instant messaging
Intercom Online chat

BILAG 1B SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

AGICAP er forpligtet til at gennemføre følgende sikkerhedsforanstaltninger:

 • Implementering af adgangskontrol og forvaltning af tilladelser i forbindelse med virksomhedssoftware
 • Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
 • Fravær af bevarelse af papirdokumenter i lokalerne
 • Midler som tillader behandlingssystemers og tjenesters fortsatte fortrolighed, integritet, tilgængelighed og modstandsdygtighed
 • Midler som tillader at genoprette tilgængeligheden af personoplysninger og adgang” De dem inden for en passende tidsramme i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
 • En procedure for regelmæssig afprøvning, analyse og evaluering af effektiviteten af tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingens sikkerhed